Offisielt fra statsråd 19. juni 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. juni 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om familievernkontorer
Besl O nr 92 Lov nr 62

Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd og lov av 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v
Besl O nr 119 Lov nr 63. Loven trer i kraft straks.

Lov om endringer i lov av 5. mai 1995 nr 19 om barnehager
Besl O nr 100 Lov nr 64. Endringsloven trer delvis i kraft fra 1. juli 1997.

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 10. juni 1966 nr 5 om toll (tollloven) (bruk av elektronisk datautveksling ved tolldeklarering m v , forenklet forelegg ved tollovertredelser, domstolsbehandling av saker om antidumping- og utjevningstoll m v)
Besl O nr 90 Lov nr 65
(Se også pkt 3 nedenfor)

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)
Besl O nr 89 Lov nr 66

Lov om endringar i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 127 Lov nr 67

Lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt
Besl O nr 128 Lov nr 68

Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr 14 om avgift på arv og visse gaver
Besl O nr 129 Lov nr 69

Lov om endring i lov av 16. januar 1970 nr 1 om folkeregistrering
Besl O nr 130 Lov nr 70

Lov om endringar i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
Besl O nr 131 Lov nr 71

Lov om endring i lov av 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond
Besl O nr 132 Lov nr 72

Lov om endringar i lov av 14. juni 1985 nr 62 om Verdipapirsentral
Besl O nr 133 Lov nr 73

Lov om endringar i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)
Besl O nr 134 Lov nr 74

Lov om endringar i lov av 28. februar 1997 nr 19 om lov om folketrygd (folketrygdloven)
Besl O nr 135 Lov nr 75

Lov om endring i lov av 29. november 1996 nr 68 om skatt til Svalbard
Besl O nr 136 Lov nr 76

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 137 Lov nr 77

Lov om endring i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 138 Lov nr 78

Lov om verdipapirhandel
Besl O nr 104 Lov nr 79
(Se også pkt 3 nedenfor)

Fiskeridepartementet

Lov om endringer i lov av 27. april 1990 nr 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer
Besl O nr 126 Lov nr 80. Loven trer i kraft straks.

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom og veglov
Besl O nr 83 Lov nr 81

Lov om pass (passloven)
Besl O nr 109 Lov nr 82. Loven trer i kraft straks. (Se pkt 3 nedenfor)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endringer i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen
Besl O nr 110 og 123 Lov nr 83

Lov om endring i lov av 12. mai 1995 nr 22 om universiteter og høgskoler
Besl O nr 111 Lov nr 84

Planleggings- og samordningsdepartementet

Lov om endringer i lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse
Besl O nr 116 Lov nr 85. Loven trer i kraft 1. januar 1998.

Lov om endringer i lov av 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover
Besl O nr 124 Lov nr 86. Endringene trer i kraft 1. januar 1998.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)
Besl O nr 125 Lov nr 88

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd
Besl O nr 112 Lov nr 87. Loven trer i kraft fra 1. juli 1998.

2.Forskrifter

Olje- og energidepartementet

Forskrift om Petroleumsregisteret fastsettes.

3.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Kongens myndighet etter lov om endring i lov 10. juni 1966 nr 5 om toll kap II om ikrafttredelse og overgangsregler delegeres til Finans- og tolldepartementet (Se pkt 1 ovenfor)

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i endringsloven delegeres til Finans- og tolldepartementet: §§ 40 annet, fjerde og femte ledd, 41, 42, 43 tredje ledd, 44, 68 første og fjerde ledd. (Se pkt 1 ovenfor)

Kongens myndighet etter vedtak til lov om verdipapirhandel delegeres til Finans- og tolldepartementet. (Se pkt 1 ovenfor)

Justis- og politidepartementet

Myndighet til å gi forskrifter etter passloven § 3 annet ledd, § 6 første og annet ledd og etter § 9 foreslås lagt til Justis- og politidepartementet. (Se pkt 1 ovenfor).

4.Klagesaker mv

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Pinsevennenes Evangeliesenter over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak av 17. mars 1997 om avslag på opprettelse av Østerbro folkehøgskole. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Arturo Juan Quintero Trevino utnevnes til ulønnet konsul i Monterrey, Mexico.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Thomas Arnold Hazeland utnevnes til sorenskriver ved Horten sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert dommer Børge Benum som dommer ved Toten sorenskriverembet fra 1. juli til og med 31. august 1997.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes som kretsmeklingsmenn for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 2000:

Østlandet krets: Særskilt oppnevnt meklingsmann Rolf I Pedersen, Oslo Sørlandet krets: Sorenskriver Stein Husby, Kongsberg Vestlandet krets: Lagmann Alf Bruland, Bergen Trøndelag krets: Lagdommer Mats Stensrud, Trondheim Nordland krets: Sorenskriver Gunnar Lind, Bodø Troms krets: Lagdommer Dag Nafstad, Tromsø Finnmark krets: Sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten, Vadsø

Konstituert avdelingsdirektør Erik Oftedal gis forlenget konstitusjon som avdelingsdirektør i Kommmunal- og arbeidsdepartementet til og med 31 oktober 1997.

Landbruksdepartementet

Konstitusjon av departementskonstituert underdirektør Henrik Stenwig som underdirektør i Landbruksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil den faste innehaveren av stilllingen er tilbake etter endt permisjon.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Latvias regjering om visumfrihet.

Undertegning av et sluttdokument fra diplomatkonferansen om protokoll om samordning av den internasjonale Euro- controlkonvensjon om samarbeid om flysikring av 13. desember 1960 etter ulike endringer.

Undertegning av en protokoll om samordning av den internasjonale Eurocontrol-konvensjon om samarbeid om flysikring av 13. desember 1960 etter ulike endringer.

Undertegning, ratifikasjon og midlertidig anvendelse av avtale om privilegier og immuniteter for Den internasjonale havrettsdomstol. Avtalen anvendes midlertidig fra 1. juli 1997 til dens ikrafttredelse.

Ratifikasjon av samarbeidsavtale av 19. desember 1996 mellom partene i Schengenavtalen og Schengenkonvensjonen, og Island og Norge om avskaffelse av personkontroll på de felles grenser.

Avgivelse av erklæringer i henhold til artikkel 25 og 46 i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen samt med virkning for Protokoll 4 og 7 til konvensjonen om forlengelse for et tidsrom av fem år fra 29. juni 1997 av Norges anerkjennelse av:

  1. Den Europeiske Menneskrettighetskommisjons kompetanse til å motta klager fra enkeltpersoner, ikkestatlige organisasjoner eller grupper av enkeltpersoner over påståtte brudd på konvensjonens bestemmelser.
  2. Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols domsmyndighet på betingelse av gjensidighet i forhold til andre kontraherende parter.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31, artikkel 7 om EFTA/EØS-landenes deltakelse i EUs tredje flerårige program for små- og mellomstore bedrifter.

Norge deltar med forbehold om Stortingets samtykke i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (EFTA/EØS-landenes deltagelse i Fellesskapets program for å fremme språklig mangfold i Fellesskapet i forbindelse med informasjonssamfunnet (MLIS)).

Lagt inn 19 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen