Offisielt fra statsråd 19 mai 2006

Forslag til endringer i Tomtefesteloven og forskrifter om verneplan for Hovedøya er to av sakene behandlet i statsråd i dag.

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. mai 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 78 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 18 (2005-2006)
Om forbud mot reklame for livssyn og politiske budskap i fjernsyn
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 79 (2005-2006)
Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 80 (2005-2006)
Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. mai 2006 til lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
Besl. O. nr. 48 (2005-2006) Lov nr. 16

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).

Forskriften trer i kraft 19. mai 2006.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for Hovedøya.
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klage fra Nordsjødykkeralliansen over Arbeids- og inkluderingsdepartementets avslag av 22. november 2005, på begjæring om innsyn i saksdokumenter fra Granskningskommisjonen for undersøkelse av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Johan Martin Welhaven utnevnes til assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker.

Politiinspektør Kari Torkelsen utnevnes til visepolitimester ved Romerike politidistrikt.

Førstestatsadvokat Tormod Bakke åremålsutnevnes til politimester i Hedmark politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Assisterende direktør Ivar Fonnes utnevnes til riksarkivar med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Seksjonsleder Kjersti Flåthen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av utenriksminister Jonas Gahr Støre som settestatsråd for statsråd Erik Solheim til å behandle spørsmål om tilbakebetaling av midler fra Worldview International Foundation til Norad.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/17/EF av 31. mars 2004, direktiv 2004/18/EF av 31. mars 2004, forordning (EF) nr. 1874/2004 av 28. oktober 2004, kommisjonsvedtak 2005/15/EF av 7. januar 2005, kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av 7. september 2005 og kommisjonsdirektiv 2005/51/EF av

7. september 2005 om offentlige kontrakter mv.

Statsgaranti for utstilling med Henrik Ibsens manuskripter og Nina Sundbyes skulpturer, ”Ibsens Kvinner”, under frakt, mellomlagring og visninger, i samband med dens visningsturné til Dresden, Stockholm, Roma og Alexandria, for perioden fra og med 22. mai 2006 og til og med 31. desember 2006.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering og Australias regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Olje- og energidepartementet

Igangsetting av konsultasjonsprosess overfor avtalepartene i OSPAR-konvensjonen vedrørende etterlatelse av understellet på betonginstallasjonen MCP-01.