Offisielt fra statsråd 19. mars 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. mars 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-040023#docSt meld nr 28 (1998-99) Mot rikare mål

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-030008#docSt prp nr 43 (1998-99) Om regulering av grensen mellom Østre Toten og Vestre Toten kommuner i Oppland fylke linkdoc016005-030009#docSt prp nr 44 (1998-99) Om regulering av grensa mellom Sande og Vanylven kommunar i Møre og Romsdal fylke

Miljøverndepartementet

linkdoc022005-050003#docOt prp nr 40 (1998-99) Om lov om endring i lov av 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-030009#docSt prp nr 47 (1998-99) Erstatningsutbetalinger under Garanti-Instituttet for Eksportkreditts (GIEKs) særskilte garantiordning for investeringer i og eksport til SUS og Baltikum (SUS/Baltikumordningen)

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-050003#docOt prp nr 39 (1998-99) Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) linkdoc026005-040003#docSt meld nr 29 (1998-99) Om energipolitikken

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030024#docSt prp nr 45 (1998-99) Om endring av løyvingar m v for 1999 på Samferdselsdepartementets område linkdoc028005-040012#docSt meld nr 31 (1998-99) Om ferdigstillelse av Romeriksporten og om driftsforholdene på Gardermoen

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-030021#docSt prp nr 46 (1998-99) Om salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. februar 1999 til lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 36 Lov nr 9 Sanksjon av Stortingets vedtak 18. februar 1999 til lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) Besl O nr 37 Lov nr 10 Sanksjon av Stortingets vedtak 18. februar 1999 til lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Besl O nr 38 Lov nr 11 Sanksjon av Stortingets vedtak 18. februar 1999 til lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl O nr 39 Lov nr 12

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. november 1998 til lov om oppheving av lov av 8. juni 1973 nr 49 om lærerutdanning og endringer i enkelte andre lover

Besl O nr 4 Lov nr 13

3.Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte til skipsbyggingsindustrien.

Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte til jern- og stålindustrien.

4.Delegasjon av myndighet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Myndighet for bispedømmerådet til å treffe vedtak om oppsigelse m v for tjenestemenn som rådet tilsetter.

5.Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av Arbeidslivsutvalget:

Professor Tom Colbjørnsen, (leder), Bergen, Norges Handelshøyskole Forskningsleder Jon Erik Dølvik, Oslo, FAFO Førsteamanuensis Bente Rasmussen, Trondheim, NTNU Ekspedisjonssjef Gundla Kvam, Bærum, Kommunal- og regionaldepartementet Avdelingsdirektør Randi Wilhelmsen, Oslo, Nærings- og handelsdepartementet Underdirektør Inge Skeie, Oppegård, Finansdepartementet Direktør Ivar Leveraas, Oslo, Direktoratet for arbeidstilsynet Førstesekretær Evy Buverud Pedersen, Skedsmo, Landsorganisasjonen i Norge Nestleder Martin Bjerke, Lørenskog, Akademikernes Fellesorganisasjon Forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks, Oslo, Akademikerne 2. nestleder Knut Ove Kjelkenes, Oslo, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Rådgiver Mona Sandersen, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon Direktør Randulf Å. Riderbo, Oslo, Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon Direktør Jan F. Andersen-Gott, Bærum, Kommunenes Sentralforbund Avdelingsdirektør Odd Bøhagen, Oslo, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

6.Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Aftenposten over Justis- og politidepartementets avslag 12. januar 1999 på begjæring om innsyn i dokumenter. Klagen tas ikke til følge.

7.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Opplæringsleder Kjell Ingar Alvheim utnevnes til statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Politisk rådgiver Atle Hamar utnevnes til statssekretær i Justis- og politidepartementet.

Assisterende direktør Helge Eide utnevnes til statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 22. mars 1999 kl 0800.

Miljøverksjef Svein-Ottar Sandal utnevnes til statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 22. mars 1999 kl 0800.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Jan Nærby utnevnes til sendemann i Lagos, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Elin Østebø Johansen utnevnes til ministerråd ved Norges faste delegasjon i Genève, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektørene Sigrid Romundset, Arild Braastad, Jan Bugge-Mahrt, Torbjørn Holthe og Ove Fridtjof Mo utnevnes til avdelingsdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjefene Guro Katharina Helwig Vikør, Hanne-Marie Kaarstad, Eva Moksnes Vincent, Per Egil Selvaag og Rolf Harry Jensen utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Hans Jacob Frydenlund utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Jan Braathu utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Andreas Gaarder utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Knut Holth-Larsen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av Sigbjørn Hagen som fengselsdirektør ved Ringerike kretsfengsel fram til 31. desember 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Carl Olav Geving utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Ivar Larssen-Aas utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Máret Guhttor utnevnes som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Fungerende avdelingsdirektør Jarle Jensen konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet fram til 1. desember 2000.

Olje- og energidepartementet

Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet Olav Prestmo utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Johan Vetlesen utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

Førstekonsulent Eli Jensen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

Samferdselsdepartementet

Spesialrådgiver Thor K. Haatveit utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

8.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 27/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII om sosialpolitikk ved innlemmelse av Rådsdirektiv 97/80/EF av 15. desember 1997 ”om provtyngsla i samband med skilnadshandsaming på grunnlag av kjønn”.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII ved innlemmelse av Rådsdirektiv 98/25/EF om endring av Rådsdirektiv 95/21/EF om havnestatskontroll.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Knut Vollebæk med ektefelle ved offisielt besøk til Ukraina 25. – 27. mars 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Adgang til å vigsle til prestetjeneste og tilsette som prester i Den norske kirke personer uten graden cand theol.

Lagt inn 19. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen