Offisielt fra statsråd 19. mars 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. mars 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 44 (2003-2004)
Om samtykke til godkjennelse av beslutning i EØS-komiteen nr. 154/2003 av 7. november 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen)

St.prp. nr. 45 (2003-2004)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit fleirårig program for ei effektiv integrering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdannings- og opplæringssystema i Europa (e-læringsprogrammet)

Ot.prp. nr. 42 (2003-2004)
Om lov om endring av EØS-loven m.m. som følge av EØS-utvidelsesavtalen

Barne- og familiedepartementet

St.meld. nr. 28 (2003-2004)
Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m.

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 27 (2003-2004)
Norsk sjøpattedyrpolitikk
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 41 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste
(Pressemelding)

St.meld. nr. 26 (2003-2004)
Om endring av Grunnloven § 100
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 44 (2003-2004)
Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 46 (2003-2004)
Om bruksrettskonsesjon for vassfalla i Skogfoss og Melkefoss i Pasvikvassdraget

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Ikrafttredelse av lov 4. juli 2003 nr. 73 om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) § 7b. Bestemmelsen trer i kraft 1. mai 2004.

Helsedepartementet

Lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m. trer i kraft 1. september 2004.

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn.

Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 34 (2003-2004) Lov nr. 14

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd.

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om obduksjon m.m.
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 10. juni 1977 nr. 2 om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift til bergverksloven av 21. desember 2001 nr. 1474. Endringen trer i kraft straks.

4. Klagesaker m.v.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage fra Adventkirken i Sandnes over Kultur- og kirkedepartementets vedtak av 9. september 2003 om avslag på søknad om tilskudd til privateid kirkebygg. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Hans Fredrik Lehne utnevnes til ambassadør i Antananarivo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Siren Gjerme Eriksen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Erik Svedahl utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartmentet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Marianne Hansen konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helsedepartementet

Seniorrådgiver Cathrine Meland utnevnes til avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia utnevnes til avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Canada om deling av konfiskerte eller inndratte eiendeler eller pengebeløp av tilsvarende verdi.

Godkjenning av Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003.