Offisielt fra statsråd 2. april 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. april 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 48 (2003-2004)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av rammeprogrammet for forbrukarpolitikk for 2004-2007 (forbrukarprogrammet)

St.prp. nr. 49 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 15/2004 av 6. februar 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningen om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak)

St.prp. nr. 51 (2003-2004)
Om samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk av 3. november 2001

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 52 (2003-2004)
Om endringer i statsbudsjettet for 2004 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen
( Pressemelding)

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 58 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 52 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag mv. (gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen) m.m.)
( Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Ot.prp. nr. 60 (2003-2004)
Om lov om personell i Forsvaret
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 49 (2003-2004)
Om lov om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 56 (2003-2004)
Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)
( Pressemelding)

Ot.prp. nr. 59 (2003-2004)
Om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og sjøloven mv. (fast promillegrense og avholdspliktregler for større skip, et eget straffebud mot tortur, forklaringsplikt for ansatte i finansinstitusjoner mv.)
( Pressemelding 1Pressemelding 2)

Ot.prp. nr. 61 (2003-2004)
Om lov om endringer i politiloven (vurdering av helsetilstanden ved innsetting i arrest, politimyndighet, Politihøgskolen mv.)
( Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 50 (2003-2004)
Om lov om endringer i introduksjonsloven mv.
( Pressemelding)

Ot.prp. nr. 51 (2003-2004)
Om lov om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker)
( Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 50 (2003-2004)
Om videreføring av støtte til skipsbyggingsindustrien
( Pressemelding)

St.meld. nr. 31 (2003-2004)
Vilje til Vekst – for norsk skipsfart og de maritime næringer
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 54 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer
( Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 53 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk
( Pressemelding)

Sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 57 (2003-2004)
Om lov om endringer i folketrygdloven
(samleproposisjon våren 2004)
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 55 (2003-2004)
Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

St.meld. nr. 30 (2003-2004)
Kultur for læring

2. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for revisjon av lov om eiendomsmegling:

Leder:
Professor dr. juris Tore Bråthen, Oslo

Medlemmer:
Seniorrådgiver Egil Rokhaug, Oslo, Barne- og familiedepartementet
Advokat Ingebjørg Roll-Matthiesen, Gran, Den Norske Advokatforening
Underdirektør Christina Moestue, Bærum, Forbrukerrådet
Rådgiver Jorunn B. Øystese, Oslo, Finansdepartementet
Advokat Bjørn Sanne, Sola, Finansnæringens Hovedorganisasjon/Sparebank-foreningen
Divisjonsdirektør Hildur Høiland, Lørenskog, Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad, Nesodden, Kredittilsynet
Statsautorisert eiendomsmegler Øivind A. Tandberg, Hønefoss, Norges Eiendomsmeglerforbund
( Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede forvalterregistrering av aksjer for norske aksjeeiere:

Leder:
Professor dr. juris Finn Arnesen, Oslo

Medlemmer:
Siv.øk. Lena E. Sparr Johansen, Bærum, Aksjonærforeningen
Advokat Hege Rudi, Bærum, FNH/Sparebankforeningen
Adm. dir. Per Broch Mathisen, Frogn, Norges Fondsmeglerforbund/Verdipapirfondenes Forening
Direktør Tom Kolvig, Oslo, VPS ASA/Oslo Børs ASA
Avd.dir. Ingebjørg Harto, Oslo, NHO
Lovrådgiver Aud Slettemoen, Oslo, Justis- og politidepartementet
Rådgiver Hege Dahl, Oslo, Finansdepartementet
Seksjonsleder Eystein Kleven, Oslo, Kredittilsynet
Seniorrådgiver Ivar Larsen, Oslo, Skattedirektoratet
( Pressemelding)

3. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Kristin Gyldenskog over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 1. mars 2004, om ikke å gi innsyn i dokumentene 4, 13, 22, 29, 31, 32, 34 og 46 i sak 2003/4555, dokumentene 1, 6, 8 og 10 i sak 2003/4207, dokumentene 1 og 2 i sak 2003/7049 og dokument 1 i sak 2003/5615. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Åse Elin Bjerke utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Tidligere beskikkede dommere ved jordskifterettene utnevnes til jordskifteoverrettsledere, jordskifterettsledere eller jordskiftedommere.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kristin Krohn Devold med ektefelle ved offisielt besøk til Kina 14.-17. april 2004.

Olje- og energidepartementet

Rauma Energi AS gis konsesjon for erverv av fallrettigheter i Verma i Rauma kommune i Møre og Romsdal.