Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 2. august 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

2. august 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. august 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St meld nr 49 (1995-96) Om verksemda til Sametinget i 1995

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i sjøloven m.m. (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport)
Besl O nr 70 Lov nr 61

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endring i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Besl O nr 56 Lov nr 62 Loven trer i kraft fra 15. september 1996.

3.Styrer, utvalg

Administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som statens representanter i Statens lønnsutvalg i tidsrommet 1. juni 1996 - 31. mai 1999:

  1. Statens personaldirektør Per Engebretsen, Administrasjonsdepartementet
  2. Avdelingsdirektør Randi Stensaker, Administrasjonsdepartementet
  3. Administrasjonssjef Inger Marie Bakken, Statens Vegvesen Sør-Trøndelag, Vegkontoret

Som vararepresentanter:

  1. Rådgiver Even Monsrud, Administrasjonsdepartementet
  2. Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Samferdselsdepartementet
  3. Rådgiver Anne Grete Schiøtz, Statistisk Sentralbyrå

Som representant for staten for å tiltre hovedutvalget i saker hvor Norsk Lærerlag er part, oppnevnes for samme tidsrom:

Avdelingsdirektør Eva Sibbern, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Vararepresentant: Byråsjef Carl O. Geving, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Som representant for staten for å tiltre hovedutvalget i saker hvor hovedsammenslutningene ikke er part, oppnevnes for samme tidsrom:

Ekspedisjonssjef Berit Fosheim, Justis- og politidepartementet
Vararepresentant: Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Justis- og politidepartementet.

4.Utnevnelser, avskjed mv

Statsministeren

Statssekretær i Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker) Ole Jacob Frich gis etter søknad avskjed i nåde fra 2. august 1996.

Utenriksdepartementet

Ambassadør Arne Birger Hønningstad utnevnes til sendemann i Rabat, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Hans Fredrik Lehne utnevnes til sendemann i Dhaka, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Irvin Eyolf Høyland utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Roma, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seksjonssjef Jon Lomøy utnevnes til sendemann i Lusaka, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartemetnet bestemmer.

Edward Merlin Fjordbak utnevnes til ulønnet konsul i Dallas, De forente stater.

Thierry Grange utnevnes til ulønnet konsul i Grenoble, Frankrike.

Lars Olof Nordin utnevnes til ulønnet konsul i Umeå, Sverige.

Prosjektleder Per Johan Ulvevadet beskikkes som ambassaderåd for miljø- og energispørsmål ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Gunnar Mjell beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Paris, for et tidsom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Kjell A. Ingebrigtsen beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Gunvald Øyna beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i London, for et tidsrom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Frode Finsås utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra 2. august 1996.

Rådgiver Finn Einar Hvistendal konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Knut Aas utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann Georg Lund oppnevnes som stedfortreder for førstelagmannnen i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Ratifikasjon, med forbehold, av PFP-statusavtalen og en tilleggsprotokoll.

DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk til Østerrike 28. - 30. august 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved offisielt besøk til Island 12. - 14. august 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Gunhild Øyangen med ektefelle ved offisielt besøk i USA 7. - 22. august 1996.

Landbruksdepartementet

Med hjemmel i lov til å fremme omsetningen av jordbruksvarer fastsettes utjevningsavgift for Per Idar Vingebakken/Nordås gårdsmeieri fram til 1. januar 1997.


Lagt inn 2 august 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen