Offisielt fra statsråd 2. august 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

2. august 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. august 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St meld nr 49 (1995-96) Om verksemda til Sametinget i 1995

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i sjøloven m.m. (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport)
Besl O nr 70 Lov nr 61

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endring i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Besl O nr 56 Lov nr 62 Loven trer i kraft fra 15. september 1996.

3.Styrer, utvalg

Administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som statens representanter i Statens lønnsutvalg i tidsrommet 1. juni 1996 - 31. mai 1999:

  1. Statens personaldirektør Per Engebretsen, Administrasjonsdepartementet
  2. Avdelingsdirektør Randi Stensaker, Administrasjonsdepartementet
  3. Administrasjonssjef Inger Marie Bakken, Statens Vegvesen Sør-Trøndelag, Vegkontoret

Som vararepresentanter:

  1. Rådgiver Even Monsrud, Administrasjonsdepartementet
  2. Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Samferdselsdepartementet
  3. Rådgiver Anne Grete Schiøtz, Statistisk Sentralbyrå

Som representant for staten for å tiltre hovedutvalget i saker hvor Norsk Lærerlag er part, oppnevnes for samme tidsrom:

Avdelingsdirektør Eva Sibbern, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Vararepresentant: Byråsjef Carl O. Geving, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Som representant for staten for å tiltre hovedutvalget i saker hvor hovedsammenslutningene ikke er part, oppnevnes for samme tidsrom:

Ekspedisjonssjef Berit Fosheim, Justis- og politidepartementet
Vararepresentant: Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Justis- og politidepartementet.

4.Utnevnelser, avskjed mv

Statsministeren

Statssekretær i Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker) Ole Jacob Frich gis etter søknad avskjed i nåde fra 2. august 1996.

Utenriksdepartementet

Ambassadør Arne Birger Hønningstad utnevnes til sendemann i Rabat, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Hans Fredrik Lehne utnevnes til sendemann i Dhaka, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Irvin Eyolf Høyland utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Roma, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seksjonssjef Jon Lomøy utnevnes til sendemann i Lusaka, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartemetnet bestemmer.

Edward Merlin Fjordbak utnevnes til ulønnet konsul i Dallas, De forente stater.

Thierry Grange utnevnes til ulønnet konsul i Grenoble, Frankrike.

Lars Olof Nordin utnevnes til ulønnet konsul i Umeå, Sverige.

Prosjektleder Per Johan Ulvevadet beskikkes som ambassaderåd for miljø- og energispørsmål ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Gunnar Mjell beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Paris, for et tidsom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Kjell A. Ingebrigtsen beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Gunvald Øyna beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i London, for et tidsrom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Frode Finsås utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra 2. august 1996.

Rådgiver Finn Einar Hvistendal konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Knut Aas utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann Georg Lund oppnevnes som stedfortreder for førstelagmannnen i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Ratifikasjon, med forbehold, av PFP-statusavtalen og en tilleggsprotokoll.

DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk til Østerrike 28. - 30. august 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved offisielt besøk til Island 12. - 14. august 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Gunhild Øyangen med ektefelle ved offisielt besøk i USA 7. - 22. august 1996.

Landbruksdepartementet

Med hjemmel i lov til å fremme omsetningen av jordbruksvarer fastsettes utjevningsavgift for Per Idar Vingebakken/Nordås gårdsmeieri fram til 1. januar 1997.


Lagt inn 2 august 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen