Offisielt fra statsråd 2. august 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. august 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 28. juli 2000 om enhetskvoteordning for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter.

2. Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Delegasjon av konsesjonsmyndighet etter vannressursloven.

3. Klagesaker m.v.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage fra ViaSat AS over Kulturdepartementets vedtak 15. oktober 2001 om utforming og fastsettelse av konsesjonsvilkår for TV 2 AS. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra avisen Vårt Land over Kultur- og kirkedepartementets vedtak 16. juli 2002 om avslag på søknad om innsyn i til sammen 53 brev med uttalelser fra menighetsråd i Tunsberg om hvem som bør utnevnes til ny biskop i Tunsberg. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Harald Neple utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Daglig leder Nils Haugstveit utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Merete Fjeld Brattested utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Andreas Gaarder utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Olav Myklebust utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Øyvind Vidnes beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for ILO- saker ved Norges faste delegasjon i Genève, for et tidsrom av inntil 3 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Alf Arne Ramslien beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Islamabad for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Departementskonstituert ambassaderåd Anne Marie Borgvad beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for justissaker ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Konstituert underdirektør Marit Skaar Reiersen utnevnes til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Tore Huser Bjønnes utnevnes til oberst i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Thor Arne Lysenstøen utnevnes til oberst i Hærens sanitet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Roy Corrin Grøttheim utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Tor Olav Øen utnevnes til oberst i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkaptein Tore Gustafsson utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkaptein Hans Christian Helseth utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkaptein John Kenneth Nyhus utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Pål-Bjørnar Alfheim utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Morten Haga Lunde utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Kontorsjef Morten Holmboe utnevnes til embete som statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Departementskonstituert generaladvokat Karl Olav Hofseth konstitueres som generaladvokat for Forsvaret inntil videre, dog ikke utover 17. april 2003, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Departementskonstituert førstestatsadvokat Roar Østby konstitueres som førstestatsadvokat ved ØKOKRIM inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2003, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av departementskonstituert lagdommer Richard Saue ved Hålogaland lagmannsrett fra 1. august 2002 til 31. januar 2003.

Sissel Endresen innvilges permisjon uten lønn fra embete som lagdommer i Frostating lagmannsrett fra og med 1. oktober 2002 til og med 30. september 2004.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en luftfartsavtale mellom Norge og Sør-Korea samt et omforent memorandum.
(Pressemelding)

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2000.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Einar Steensnæs med ektefelle ved reise til Brasil 30. august – 5. september 2002.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Chile til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Santiago den 26. oktober 2001.

Forsvarsdepartementet

Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for byggetrinn 1 for Regionalfelt Østlandet.

Olje- og energidepartementet

Hisvatn Kraftlag gis tillatelse til konsesjon for regulering av Hisvatn og bygging av Hisvatn kraftstasjon i Hisåna i Kvinavassdraget i Kvinesdal kommune, Vest-Agder.