Offisielt fra statsråd 2. desember 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 2. desember 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. desember 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i New Delhi, ambassadør Jon Atle Gaarder stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Arne Roy Walther utnevnes til sendemann i New Delhi, med rang som ambassadør, fra det tidspunkt Utenriks- departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Følgende utnevnes som medlemmer av et utvalg til å vurdere utviklingen i sparingen og næringslivets tilgang på egenkapital:

  • Tidl. sentralbanksjef Hermod Skånland, leder, Oslo
  • Assisterende direktør Anne-Berit Christiansen, Oslo
  • Førsteamanuensis Nils-Henrik Mørch von der Fehr, Hurdal
  • Forsker Torunn Kvinge, Oslo

Forsvarsdepartementet

Orlogskapteinene Tor Vestlie og Frank Robert Danielsen utnevnes til kommandørkapteiner i Sjøforsvaret fra den tid Forsvars- departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Assisterende fylkesmann Steinar Jarle Velle utnevnes til sorenskriver i Indre Sogn fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommerfullmektig Tor Holger Bertelsen utnevnes til dommer i Bergen byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Direktør Christian Hambro beskikkes som administrerende direktør for Norges forskningsråd fra den tid Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Helsesjef Petter Øgar utnevnes til fylkeslege i Sogn og Fjordane fra den tid Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 21. februar 1930 om skifte. Lov nr. 62 Besl. O nr. 3. Loven trer i kraft fra 1. januar 1995

Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om havneavgift

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 20. november 1992 nr. 856 om sikkerhetsstillelse for advokater m.fl.

Forskrift om endringer i forskrift 10. desember 1993 nr. 1123 om utenlandske advokaters adgang til å yte rettshjelp i Norge og om utenlandsk utdannelse som grunnlag for norsk advokatbevilling m.v.

Samferdselsdepartementet

Midlertidig forskrift om trafikkeringsrett på det nasjonale jernbanenettet fastsettes.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Nytt hjemmelsgrunnlag for forskrift om registrering og kontroll av medisinsk engangsutstyr.

Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av myndighet til Samferdselsdepartementet etter jernbaneloven av 11. juni 1993 nr 100 § 8.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 16 (1994-95). Noregs deltaking i Europarådet i 1993

Utenriksdepartementet, handelssaker

St.prp.nr. 23 (1994-95). Om samtykke til ratifikasjon av en avtale undertegnet i Brussel 28. september 1994 mellom EFTA-statene i EØS om over- gangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union.

Justis- og politidepartementet

Ot.prp.nr. 14 (1994-95). Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Andre saker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Avtale om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO), Avtale om offentlige innkjøp, Den internasjonale meieriavtale og Den internasjonale avtale om storfekjøtt ratifiseres.

Samferdselsdepartementet

Søknad fra LKAB av 9. mai 1994 om trafikkeringsrett på Ofotbanen avslås.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Pensjonstrygden for skogsarbeidere - årlig regulering av medlemspremien.

Pensjonstrygden for fiskere - årlig regulering av medlemspremien.

Lagt inn 2 desember 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen