Offisielt fra statsråd 2. juni 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

Ot prp nr 62 (1994-95) Om lov om endringar i sjølova og i visse andre lover

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 65 (1994-95) Om samtykke til å sette i kraft en tilleggsoverenskomst til dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Frankrike av 19 desember 1980

Forsvarsdepartementet

St prp nr 67 (1994-95) Om endringer av "Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper"

Miljøverndepartementet

St meld nr 40 (1994-95) Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000 (Barskogvern- meldingen)

St meld nr 41 (1994-95) Om norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av nitrogenoksider (NOx)

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 63 (1994-95) Om lov om endringer i lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) ved innlemmelse av Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og bruk av tillatelser for leting etter og utvinning av hydrokarboner (konsesjonsdirektivet) i EØS-avtalens Vedlegg IV Energi

Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 60 (1994-95) Om lov om endringer i veglov 21 juni 1963 nr 23

Sosial- og helsedepartementet

St prp nr 66 (1994-95) Regulering av pensjonene fra Pensjonstrygden for sjømenn fra 1. mai 1995

St prp nr 68 (1994-95) Om endringar i statsbudsjettet for 1995 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Ot prp nr 58 (1994-95) Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. april 1995 til lov om endringer i domstolloven, straffeprosessloven m.m. Besl O nr 42 (1994-95) Lov nr 26 Loven trer i kraft fra 1. august 1995. (Se også pkt 7 nedenfor)

De deler av lov 11. juni 1993 nr 80 om endringer i straffeprosessloven m.v. (to-instansbehandling, anke og juryordning), som ikke allerede er i kraft, trer i kraft 1. august 1995. (Se også pkt 7 nedenfor)

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak til lov om endringer i åndsverkloven m. m. Besl O nr 54 Lov nr 27

3. Forskrifter

Landbruksdepartementet

I medhold av lov av 25. mars 1994 nr 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) fastsettes forskrift om taksering og erstatning av naturskader. (Se også pkt 4 nedenfor)

Samferdselsdepartementet

Forskrift om definisjon og bruk av kompatible tekniske spesifikasjoner for innkjøp av utstyr og systemer til styring i lufttrafikken.

4. Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Myndighet til å fastsette forskrift etter lov av 25. mars 1994 nr 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) delegeres til Landbruksdepartementet som også gis fullmakt til å endre og oppheve den forskrift som er vedtatt under pkt 3.

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å utrede aksjerettslige spørsmål (aksjelovutvalget):

Professor dr juris Erling Selvig, Oslo (leder)
Direktør Inger-Berit Andersen, Drammen
Rådgiver Cecilie Ask, Oppegård
Advokat Kim Dobrowen, Oslo
Siviløkonom Cato Kjølstad, Oslo
Advokat Gudmund Knudsen, Oslo
Statsautorisert revisor Hilde Louise Krogh, Stavanger
Lovrådgiver Tone Ofstad, Oslo
Ekspedisjonssjef Asta Tjølsen, Ringerike
Advokat Svein Chr. Valen, Oslo
Utvalget skal avgi sin utredning så snart som mulig, senest innen 1. februar 1996.

6. Klagesaker mv

Utenriksdepartementet, handelssaker

Klage fra avisen Stavanger Aftenblad over Utenriksdepartementets vedtak av 20. januar 1995 om å nekte innsyn i dokument om budsjett for EFTA's overvåkingsorgan. Klagen tas ikke til følge. Samferdselsdepartementet

Klage fra Nordland fylkeskommune over Samferdselsdepartementets vedtak om avslag på søknad om tilskudd for 1995 til forsøk med pendlerrute Brønnøysund - Sømna. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Frabeordning av kommandør I Eivind Colin Hauger Johannessen som adjutant fra Sjøforsvaret hos H M Kogen fra 1. september 1995. Beordring av kommandør II Petter Andreas Ask som overadjutant fra Sjøforsvaret hos H M Kongen fra 1. september 1995 for en periode på 3 år.

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør II, Roald Gjelsten utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major, midlertidig oberstløytnant, Kåre Ludvig Jørgensen utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Assisterende direktør Stein Lier-Hansen beskikkes som direktør i Direktoratet for naturforvaltning fra den tid Miljøverndepartementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av:

  1. Energichartertraktaten av 17. desember 1994, med avgivelse av erklæringer
  2. Energieffektiviseringsprotokollen av 17. desember 1994
Fullmakt for Utenriksdepartementet til å yte et tilskudd på inntil kr 18 000 000 til nødhjelpsarbeid i Afghanistan i regi av Kirkens Nødhjelp og Flyktningerådet

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon av:

  1. Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Slovenia med tilhørende vedlegg og protokoller
  2. Landbruksprotokoll mellom Norge og Slovenia
Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til forsvarsattachèen i Paris i forbindelse med tjenestereise i Frankrike 19 - 22 juni 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til assisterende forsvarattachè i Washington i forbindelse med tjenestereise i USA 1 - 12 juni 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til assisterende forsvarsattachè i London i forbindelse med tjenestereise til Orkenøyene 9 - 12 juni 1995.

Justis- og politidepartementet

Opprettelse av et nytt Hedmark og Oppland statsadvokatembeter med sete i Hamar kommune fra og med 1. januar 1996.
Gjenværende del av nåværende Eidsivating statsadvokatembeter skal hete Oslo statsadvokatembeter.

Begrensning i forbehold til FN-konvensjonen 16 desember 1966 om sivile og politiske rettigheter.

Frafall av forbehold til FN-konvensjonen 20 november 1989 om barnets rettigheter.

Landbruksdepartementet

Midlertidig innføring av graden candidata/candidatus scientiarum (Cand.Scient.) ved Norges landbrukshøgskole. Bestemmelsene trer i kraft straks.

Nærings- og energidepartementet

Endret plan for utbygging og drift for Valhall-feltet.

Otteraaens Brugseierforening gis tillatelse til planendringer i tillatelse til å foreta ytterligere regulering og overføringer i Otravassdraget.


Lagt inn 13. juni 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen