Offisielt fra statsråd 2. mai 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. mai 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 58 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr 83/96 av 13. desember 1996 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program INFO 2000

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-040002#docSt meld nr 46 (1996-97) Havner og infrastruktur for sjøtransport

Forsvarsdepartementet

St prp nr 56 (1996-97) Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret St prp nr 57 (1996-97) Om investeringar i Forsvaret

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050008#docOt prp nr 59 (1996-97) Om
A Lov om gjennomføring av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs
B Lov om samtykke til ratifikasjon av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs Ot prp nr 61 (1996-97) Om lov om pass (passloven)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-040008#docSt meld nr 48 (1996-97) Om lærarutdanning St meld nr 49 (1996-97) Prinsipp for rangering av søkjarar til studium ved universitet og høgskolar

Kommunal- og arbeidsdepartementet

linkdoc036005-050002#docOt prp nr 60 (1996-97) Om lov om endringer i lov 1 mars 1985 nr 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Kulturdepartementet

St meld nr 47 (1996-97) Kunstnarane

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og handelsdepartementet

Lov om endringar i lov av 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar etter EØS-avtalen (lov om tekniske kontrollorgan)
Besl O nr 75 (1996-97) Lov nr 25 Loven trer i kraft 2. mai 1997

3.Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om angrefristskjema - gitt i medhold av lov 24. mars 1972 nr 11 om angrefrist ved visse avtaler om forbrukerkjøp m m § 4 tredje ledd fastsettes.

Forsvarsdepartementet

Forskrift om fremmede militære fartøyers og luftfartøyers adgang til norsk territorium i fredstid fastsettes

4.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Delegasjon av myndighet etter lov 3. juli 1953 nr 2 om sjøtrygdelag § 1 fjerde ledd til Finans- og tolldepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av myndighet til å fastsette forskrift etter lov av 24. juni nr 39 1994 om sjøfart (sjøloven) § 5 første ledd annet punktum til Sjøfartsdirektoratet.

5.Klagesaker mv

Landbruksdepartementet

Klagen over departementets vedtak av 9. oktober 1996 hvor konsesjon på eiendommen Steinsos i Hamarøy kommune, Nordland fylke, ble trukket tilbake, tas ikke til følge.

6.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Utdanningsattaché Arne Gjermundsen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fungerende byråsjef Beate Berglund Ekeberg utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Skattefogd Jan Munthe Magnus beskikkes som avdelingsdirektør i Skattedirektoratet med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

General Arne Solli gis forlengelse av sin tjenesteperiode som Forsvarssjef med ett år fram til til 30 april 1999.

Oberstløytnant Ole Martin Hojem utnevnes til oberst II i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Erik Erland Holmen utnevnes til statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Anders Lunde Haugland konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 1. august 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Lagt inn 2 mai 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen