Offisielt fra statsråd 2. september 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. september 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 111 (2004-2005)
Om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesenter til barneverntenesta)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 77 (2004-2005)
Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bangladesh, undertegnet i Dhaka den 15. september 2004

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 43 (2004-2005)
Nordisk samarbeid

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 44 (2004-2005)
Om Sametingets virksomhet i 2004
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 10. juni 2005 nr. 49 om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskeretts-konvensjon). Loven trer i kraft 1. desember 2005.

Kommunal- og regionaldepartementet

Ikraftsetting av lov 10. juni 2005 nr. 50 om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet). Loven trer i kraft 9. september 2005.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om innsamling og behandling av opplysninger i Forsvarets helseregister.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for skog.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer.

4. Delegasjon av myndighet

Fiskeri- og kystdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 14. juni 1985 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. § 12 første ledd til Fiskeri- og kystdepartementet.

Kommunal- og regionaldepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å utsette iverksettingen av vedtak truffet av Kongen i statsråd etter utlendingsloven § 38 tredje ledd annet punktum til Kommunal- og regionaldepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet til å utsette iverksettingen av førsteinstansens vedtak i saker som nevnt i utlendingsloven § 38 tredje ledd annet punktum til Kommunal- og regionaldepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende delegasjon oppnevnes til De forente nasjoners 60. ordinære generalforsamling:

Statsminister Kjell Magne Bondevik, leder
Utenriksminister Jan Petersen
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold
Ambassadør Johan Ludvig Løvald
Ambassadør Mona Juul

Stortingsrepresentant Ågot Valle
Stortingsrepresentant Christopher Stensaker
Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen
Stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve
Stortingsrepresentant Rune Skjælaaen
Stortingsrepresentant Martin Engeset

Stortingsrepresentant May Helen Molvær Grimstad
Stortingsrepresentant Thore A. Nistad
Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Stortingsrepresentant Eva M. Nielsen
Stortingsrepresentant Knut Storberget
Stortingsrepresentant Kjetil Bjørklund

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til nemnder og klagenemnd i medhold av forskrifter av 27. juli 1990 om erstatning til fiskere og om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet:

I. Nemnd for behandling av krav som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 8-2, skal bestå av:

Sorenskriver Bjørn Solbakken, leder
Varamedlem: Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes

Kari Ofstad, Oljedirektoratet (ny utnevning)
Varamedlem: Martin Sellevoll, Oljedirektoratet (ny utnevning)

Rådgiver Robert Misund, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Førstekonsulent Randi S. Sletten, Fiskeridirektoratet

II. Nemnd for behandling av krav som følge av forurensing og avfall etter petroleumsloven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 8-5 skal bestå av:

Sorenskriver Bjørn Solbakken, leder
Varamedlem: Konstituert sorenskriver Tine Odland (ny utnevning)

Advokat Cathrine M. Støle, Statoil (tidligere varamedlem i klagenemnden)
Varamedlem: Advokat Oluf Bjørndal, Oljeindustriens Landsforening (tidligere hovedmedlem)

Didrik Vea, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Sigmund Stonghaugen, Norges Fiskarlag

III. Nemnd for behandling av søknader om kompensasjon for tapt fangsttid i forbindelse med lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten skal bestå av:

Sorenskriver Bjørn Solbakken, leder
Varamedlem: Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes

Seniorrådgiver Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Rådgiver Kristin Skurtveit, Fiskeridirektoratet (ny utnevning)

Didrik Vea, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Sigmund Stonghaugen, Norges Fiskarlag

IV. Felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder:

Førstelagmann, lagdommer Steinar Trovåg, leder (tidligere varaleder)
Varamedlem: Lagdommer Ove Midttun (ny utnevning)

Senior juridisk rådgiver Ellen B. Solberg, ConocoPhillips
Varamedlem: Carsten Bowitz, Oljeindustriens Landsforening (tidligere varamedlem i nemnd II)

Trond Gjertsen, Oljedirektoratet (ny utnevning)
Varamedlem Solveig Andresen, Oljedirektoratet (ny utnevning)

Seksjonssjef Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Rådgiver Hild Ynnesdal, Fiskeridirektoratet (ny utnevning)

Jacob Magnar Jakobsen, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Svein Ole Sæther, Norges Fiskarlag (ny utnevning)

Nemndene oppnevnes med virkning fra 23. april 2005 fram til 23. april 2007.

6. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Knut Erik Bjerkeseth over Justis- og politidepartementets avslag på begjæring om innsyn i deler av rapporten om ”Voldsofrenes erfaringer med offentlige etater i Norge”, tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Pretoria, Ove Thorsheim, utnevnes tillike til ambassadør i Maseru, Lesotho.

Finansdepartementet

Underdirektør Ulf Pedersen utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Espen Amundsen beordres til stillingen som sjef for Personell-, økonomi- og styringsstaben i Forsvarsstaben og økonomidirektør i Forsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Atle Torbjørn Karlsvik utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til stillingen som sjef for Fellesstaben i Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Arild Dregelid utnevnes til brigader i Hæren og beordres til stillingen som avdelingssjef for Økonomi og styringsavdelingen i Forsvarsstaben/Personell-, økonomi- og styringsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Berit Sagfossen utnevnes til førstestatsadvokat/avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Professor dr. juris Knut Kaasen konstitueres som dommer i Høyesterett fra 19. september 2005 og så lenge Høyesterett bestemmer, dog ikke ut over 31. desember 2005.

Forlenget konstitusjon av advokat Benedicte Hordnes som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter fram til og med 31. januar 2006.

Moderniseringsdepartementet

Direktør Ivar Gammelmo åremålsbeskikkes som direktør for Statens forvaltningstjeneste for 6 år med tiltredelse 1. januar 2006.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Ove Flataker utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Departementskonstituert ekspedisjonssjef Dag Thomas Gisholt utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Cathrin Sætre utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Kjetil Moen utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersens deltakelse på FNs 60. Generalforsamling i USA 13.-23. september 2005 og ektefelle Vesla Petersens deltakelse i tiden 14.-20. september 2005.

Forsvarsdepartementet

Avhending av fire boligeiendommer i Forsvaret.

Kultur- og kirkedepartementet

Samtykke til overskridelse under kap. 320 Allmenne kulturformål, postene 78 og 79, mot innsparing under samme kapittel, post 50 Norsk Kulturfond.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse for Statkraft Energi AS og Numedals-Laugen Brugseierforening til å bygge Rødberg kraftverk, og endring av manøvreringsreglementet i Uvdøla, Nore og Uvdal kommune, Buskerud.
(Pressemelding)