Offisielt fra statsråd 2. mars 2018

I statsråd i dag ble det oppnevnt et ekspertutvalg om etter- og videreutdanning som skal gjennomgå tilbud og etterspørsel for fremtidens arbeidsliv.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. mars 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 43 S (2017-2018)
Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018

Meld. St. 8 (2017-2018) 
Ny forskrift for pengepolitikken
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 42 L (2017-2018)
Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 44 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv – ny adkomsttunnel)
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Finansdepartementet
Forskrift for pengepolitikken fastsettes.
(Nyhetssak)

3. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av sorenskriver Arnfinn Agnalt som leder i Innstillingsrådet for dommere fra 1. april 2018 til og med 31. mars 2022.

Oppnevning av avdelingsleder og tingrettsdommer Nina Opsahl som medlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. april 2018 til og med 31. mars 2022.

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av ekspertutvalg om etter- og videreutdanning for å gjennomgå tilbud og etterspørsel for fremtidens arbeidsliv:

Utvalgsleder:
Seniorforsker Simen Markussen, Oslo

Utvalgsmedlemmer:
Daglig leder Svein-Olav Torø, Kongsberg
Viseadministrerende direktør Gøril Joys Johnsen, Oslo
Daglig leder Bjørn Audun Risøy, Rana
Kontorsjef Kristin Reiso Lawther, Bergen
Rektor Torbjørn Tvedt, Bergen
Direktør organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, Sarpsborg
Partner og medgründer Camilla Tepfers, Oslo
Seksjonsleder Inga-Lill Sundset, Bodø
Avdelingsleder Berit Johanne Kjeldstad, Trondheim
Siviløkonom Javad Mushtaq, Oslo
Fylkesdirektør Truls Nordahl, Stavanger
Helse- og sosialdirektør Wenche Pedersen Dehli, Levanger
Forsker Lars Johannessen Kirkebøen, Oslo
(Nyhetssak)

4. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Øystese Kraft AS på Olje- og energidepartementets vedtak av 28. august 2017 om avslag på søknad om tillatelse til bygging av Øystese kraftverk i Øystesevassdraget i Kvam herad. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Frode Hestnes gis med virkning fra 19. mars 2018 avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Markedssjef Helge Fossum utnevnes med virkning fra 19. mars 2018 til statssekretær for statsminister Erna Solberg.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Erik Førner til ambassadør i Bern, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Signe Brudeset til ambassadør i Tokyo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kjell-Gunnar Eriksen til ambassadør i Islamabad, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kjell Tormod Pettersen til ambassadør i Kabul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Beskikkelse av flaggkommandør Ole Morten Haugen Sandquist til kontreadmiral i Sjøforsvaret med disponering i stilling som forsvarsattaché ved ambassaden i Washington med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Frabeordring av major Øystein Hårdvik Engen som adjutant fra Hæren hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen.

Beordring av kaptein Henrik Hove som adjutant fra Hæren for Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen for perioden fra 2. mars 2018 til 31. august 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av assisterende departementsråd Espen Aasen til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik til felles sorenskriver ved Salten tingrett og Lofoten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Knut Aleksander Lahelle Rabl-Vøien til tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Jane Wesenberg til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Karina Victoria Rankin og dommerfullmektig Siri Mariane Bjørn til tingrettsdommere ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Åge Karlsen som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. april 2018 til og med 31. mars 2020.

Konstitusjon av førsteamanuensis Harald Thoresen som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. april 2018 til og med 31. mars 2020.

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Stian Hordvik som tingrettsdommer ved Bergen tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Statssekretær Roy Angelvik oppnevnes som ny norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). 

6. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under «tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017».