Offisielt fra statsråd 20. april 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. april 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 69 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 8/2001 av 31. januar 2001 om endring av vedlegg XX i EØS-avtalen (direktiv om forbrukerinformasjon om drivstofføkonomi og CO 2-utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler)

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 71 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 67 (2000-2001)
Om lov om endringar i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer
(Pressemelding)

 

Ot.prp. nr. 68 (2000-2001)
Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Ot.prp. nr. 70 (2000-2001)
Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)
(Pressemelding)

 

Ot.prp. nr. 72 (2000-2001)
Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) – unntak fra innsynsrett
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 69 (2000-2001)
Lov om endringer i lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning mv.

St.prp. nr. 70 (2000-2001)
Om reindriftsavtalen 2001-2002, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2001

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr 38 (2000-2001)
Om organisering av investeringsselskap
(Pressemelding)

 

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 72 (2000-2001)
Endring av aksjestrukturen i SAS
(Pressemelding)

 

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

St.prp. nr. 71 (2000-2001)
Rikshospitalets økonomi

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 20. februar 2001 til lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven).
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 63 Lov nr. 13
(Pressemelding)

 

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Endring av forskrift av 10. mars 1989 nr. 157 om utførsel av tungtvann, endret 28. februar 1992 nr. 101.

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 31. mai 1963 nr. 9813 til gjennomføring av konvensjonen av 23. mars 1962 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om inndriving av underholdsbidrag.

4. Styrer, utvalg

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede et nytt lovgrunnlag for samordnet forvaltning av biologisk mangfold (Biomangfoldutvalg):

Ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, Oslo (leder)
Seksjonssjef Håvard Østhagen, Oslo
Ekspedisjonssjef Kåre Selvik, Røyken
Forsker Padmini Dalpadado, Bergen
Førsteamanuensis Trine Hvoslef-Eide, Ås
Fylkesmiljøvernsjef Svein Karlsen, Steinkjer
Direktør Sissel Rogne, Bærum
Førsteamanuensis Marit Reitan, Trondheim
Professor Dag Hessen, Oslo
Postdoktorstipendiat Ole Christian Fauchald, Bærum
Advokat Aase Gundersen, Oslo
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klagen fra Ludvig Olsen over Landbruksdepartementets vedtak av 2. februar 2000 om å oppheve vedtak om fordeling av deler av gnr. 25, bnr. 2 og gnr. 15, bnr. 4 i Gildeskål kommune til Ludvig Olsen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Assisterende utenriksråd John Bjørnebye utnevnes til sendemann i Brussel, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Jon Dagfinnson Bech utnevnes til sendemann i Pretoria, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Sigrid Romundset utnevnes til sendemann i Dar es Salaam, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seksjonssjef Tore Gjøs utnevnes til sendemann i Kampala, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Hanoi, ambassadør Per Gullik Stavnum, utnevnes tillike til sendemann i Vientiane, med rang som ambassadør.

Forsvarsdepartementet

Kommandør, midlertidig flaggkommandør, Torbjørn Sakseide utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Jon Meyer utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Brynjulf Egeberg og Hans Martin Høyeraal utnevnes til medisinsk kyndige rettsmedlemmer og Tormod Østensvik utnevnes til attføringskyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Rådgiver Heidi Drange utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjennelse av vedlegg V og bilag 3 av 23. juli 1998 om vern og bevaring av økosystemene og det biologiske mangfold i sjøområdet, til Konvesjon om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav av 22. september 1992.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved offisielt besøk til India 19. – 23. april 2001.

Nærings- og handelsdepartementet

Tildeling av Medaljen for edel dåd til britisk statsborger Ben Stephenson for hans innsats under togulykken på Rørosbanen 4. januar 2000.


(Pressemelding)

I statsregnskapet for 2001 utgiftsføres uten bevilgning inntil 20 mill. kroner til konsulentbistand ved eiermessige vurderinger av strategiske transaksjoner i selskap med statlige eierandeler.