Offisielt fra statsråd 20. august 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. august 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 96 (1998-99) Om lov om betalingssystemer m v

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 10. juni 1999 til lov om endring i lov 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven).

Loven trer i kraft 1. januar 2000.

Besl O nr 78 Lov nr 70

3.Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om unntak fra forvaltningslovens § 28 om klageadgang i saker om dekning av advokatutgifter ved Senter mot etnisk diskriminering.

4.Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon til å motta melding etter lov 8. desember 1950 nr 3 om norsk riksborgarrett § 1a og § 2a. I Norge gis meldingen til fylkesmannen og i utlandet til nærmeste norske utenriksstasjon.

Kommunal- og regionaldepartementet

Delegasjon til Kommunal- og regionaldepartementet til å gi permisjoner, frita og oppnevne medlemmer og varamedlemmer av Arbeidsretten.

(Se også pkt 5 Styrer, utvalg og pkt 7 Utnevnelser m v)

Miljøverndepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov av 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 4a, 5, 6, 8 og 13 til Olje- og energidepartementet. Tildeling av myndighet til Olje- og energidepartementet etter §§ 5, 6, 8 og 13 kommer i tillegg til og gjør ingen endring i den myndighet som tidligere er tildelt Miljøverndepartementet og Barne- og familiedepartementet etter samme lov.

5. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Arbeidsretten fra 1. september 1999 til 31. august 2002:

Som faste medlemmer:

Som formann: Arbeidsrettens formann Stein Evju, Bærum Som nestformann: Arbeidsrettens nestformann Tor Mehl, Oslo Som fast medlem: Lagdommer Gunnvald Gussgard, Bærum

Som medlemmer ved behandling av saker etter arbeidstvistloven:

1.Tidligere forbundsleder Gunnar Grimnes, Øvre Eiker (LO) 2.Tidligere forbundsleder Anton Solheim, Oslo (LO) 1.Direktør Alfred S. Hauge, Kristiansand (NHO) 2.Direktør Karl Glad, Oslo (NHO)

Som medlemmer ved behandling av saker etter tjenestetvistloven:

1. Trygdesjef Bjørg Hermansen, Stavanger (LO) 2. Pensjonist Ove J. Ragnar, Oslo (LO) 1. Avdelingsdirektør Kirsti Billington, Asker 2. Avdelingsdirektør Kjell Otto Bjørnå, Bærum.

Som varamedlemmer:

For formann Stein Evju, nestformann Tor Mehl og lagdommer Gunnvald Gussgard:

1. Høyesterettsdommer Jan Frøystein Halvorsen, Oslo 2. Høyesterettsdommer Gunnar Aasland, Bærum 3. Høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo 4. Høyesterettsdommer Kirsti Coward, Oslo 5. Høyesterettsdommer Magnus Aarbakke, Asker 6. Trygderettens formann Ingse Stabel, Oslo.

For tidligere forbundsleder Gunnar Grimnes og Anton Solheim:

1. Konsulent Esther Kostøl, Oslo (LO) 2. Konsulent Svein-Erik Oxholm, Oslo (LO) 3. Tidligere nestleder i LO Ole Knapp, Gjøvik (LO) 4. Tidligere forbundsleder Lars M. Skytøen, Tønsberg (LO) 5. Pensjonist Anders B. Rodal, Oslo (LO) 6. Berit Lynnebakken, Nittedal (LO) 7. Bookingsjef Bjørg Schanche, Bergen (YS) 8. Pensjonist Arnold Haukedal, Hamar (YS) 9. Pensjonist Gunnar Rekdal, Oslo (YS) 10. Advokat Lasse Bjarøy, Tønsberg (YS) 11. Oversykepleier Ragnhild Maalen Bugge, Molde (AF) 12. Adjunkt Hilde Lise L. Borgir, Larvik (AF) 13. Ass. Personalsjef Rolf Lie, Kråkerøy (AF) 14. Plassjef Mari Wilhelmsen, Bærum (Akademikerne) 15. Organisasjonssjef Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum (Akademikerne) 16. Rådgiver Margrethe Waage, Oslo (Akademikerne) 17. Underdirektør Paal Konow, Asker (Akademikerne) 18. Sivilingeniør Lars Fridthjof Moe, Oslo (Akademikerne) 19. Rådgiver Inger Marie Dyvik, Ski (Akademikerne) 20. Sjefsingeniør Hans Spilde, Stavanger (Akademikerne) 21. Rådgiver Anders Martin Pilgaard, Oslo (Akademikerne)

For direktør Alfred S. Hauge, Kristiansand og direktør Karl Glad, Oslo:

1. Juridisk sjef Tore Ulleberg, Stavanger (NHO) 2. Direktør Knut Gaaseide, Skedsmo (NHO) 3. Personaldirektør Per Westborg, Oslo (NHO) 4. Direktør Sverre Kjelland-Mørdre, Oslo (NHO/Norges Rederiforbund) 5. Banksjef Anne Viig Poulsson, Bærum (NHO/Finansnæringens Arbeidsgiverforening) 6. Fylkespersonalsjef Per Chr. Andersen, Sandefjord (KS) 7. Forhandlingsleder Karin Ask-Henriksen, Drammen (KS) 8. Personal- og organisasjonssjef Tore Berntsen, Søgne (KS) 9. Administrasjonsdirektør Karin Hirth Thorsen, Sandnes (KS) 10. Fylkespersonalsjef Anne Berg, Bodø (KS) 11. Personalsjef Jarl Harry Gjedrem, Stavanger (KS) 12. Rådmann Asbjørn Pettersen, Hammerfest (KS) 13. Rådgiver Anne Cathrine Moseng, Vikhamar (KS) 14. Direktør Ulf Henriksen, Nøtterøy (HSH) 15. Advokat Thorstein Larsen, Skedsmo (HSH) 16. Advokat Cathrine Lødrup, Bærum (HSH) 17. Personalsjef Rigmor Linnea Granli Eriksen, Oppegård (HSH) 18. Direktør Per Graver, Bærum (HSH) 19. Daglig leder Turid Dankertsen, Oslo (HSH) 20. Personalsjef Vera Tangen Wenaas, Oslo (HSH) 21. Adm. direktør Tom Vister, Asker (HSH) 22. Personaldirektør Rolv Økland, Asker (NAVO) 23. Personaldirektør Ellen Christine Raaholt, Bærum (NAVO) 24. Organisasjonsdirektør Oddvar Skaar, Asker (NAVO) 25. Direktør Einar P. Vågen, Skedsmo (NAVO) 26. Personaldirektør Kåre A. Syltebø, Oslo (NAVO) 27. Avdelingsdirektør Else Anna Holthe Møll, Oslo (NAVO) 28. Direktør Gunnar Thon Lossius, Oppegård (NAVO) 29. Personalsjef Tor Boger, Ski (NAVO)

For trygdesjef Bjørg Hermansen, Stavanger og pensjonist Ove J. Ragnar, Oslo:

1. Områdesjef Oddvar Kristiansen, Grålum (LO) 2. Avdelingsdirektør Britt Fougner, Oslo (LO) 3. Pensjonist Bjarne H. Wiik, Rælingen (AF) 4. Administrasjonssjef Bente Heiberg Danbolt, Stavanger (AF) 5. Erling Petter Roalsvig, Bærum (YS) 6. Hovedrevisor Kristin Sletten Arnekleiv, Hamar (YS) 7. Førstekonsulent Per Olav Fines, Steinkjer (YS) 8. Førstekonsulent Inger Røkholt, Ås (YS) 9. Sivilingeniør Svein Myklebust, Hamar (Akademikerne) 10. Fylkesskattesjef Kari Fyhn, Fredrikstad (Akademikerne) 11. Avdelingsdirektør Lisa Blom, Oslo (Akademikerne) 12. Plan- og økonomisjef Jon Atle Barek, Fitjar (Akademikerne) 13. Ligningssjef Astri Marija Rosenquist, Oslo (Akademikerne) 14. Underdirektør Christian Grønsleth, Hole (Akademikerne)

For Kirsti Billington og Kjell Otto Bjørnå:

1. Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Oslo 2. Underdirektør Tore Auberg, Oslo 3. Underdirektør Ingrid S. Høymork, Oslo 4. Avdelingsdirektør Tore Bjønnes, Oslo 5. Avdelingsdirektør Eva Paaske, Oslo 6. Avdelingsdirektør Sjurd Tveit, Oslo

(Se også pkt 4 Delegasjon av myndighet og pkt 7 Utnevnelser m v)

6. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klage fra Verdens Gang over Utenriksdepartementets vedtak av henholdsvis 3. juni 1999 og 18. juni 1999 om å nekte innsyn i åtte dokumenter vedrørende mulige overtredelser av MARPOL-konvensjonen. Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klagen over Landbruksdepartementets vedtak av 21. desember 1998 om avslag på søknad fra Knut Røkke om konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold, tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Fra 27. august 1999 gjeninntrer statsråd Marit Arnstad i bestyrelsen av Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Odd Anders With gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Barne- og familiedepartementet med virkning fra 23. august 1999 kl. 0800.

Administrasjonssjef Torunn Laupsa utnevnes til statssekretær i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse 23. august 1999 kl. 0800.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektørene Helge Skaara og Fredrik Arthur utnevnes til avdelingsdirektører i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Valbjørg Hoaas utnevnes til ulønnet konsul i Bamako, Mali.

Forsvarsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Nils Espen Skjelland utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Ulf Erik Husebø utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnantene Geir Holmenes og Bjørnar Kristian Nyborg utnevnes til oberster i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Kåre Øystein Waale utnevnes til oberst i Hærens våpentekniske korps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Tormod Kaaløy utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Knut Bjørn Medhus utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Herredsrettsdommer Sverre Nyhus utnevnes til lagdommer i Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Byrettsdommer Åge Karlsen utnevnes til herredsrettsdommer ved Nedre Romerike herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Heide Mari Olsen Bryn utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Åremålsbeskikkelse av arbeidsrettens formann Stein Evju som formann for Arbeidsretten for en ny treårsperiode fra 1. september 1999.

(Se også pkt 4 Delegasjon av myndighet og pkt 5 Styrer, utvalg)

Åremålsbeskikkelse av arbeidsrettens nestformann Tor Mehl som nestformann for arbeidsretten for en ny treårsperiode fra 1. september 1999.

(Se også pkt 4 Delegasjon av myndighet og pkt 5 Styrer, utvalg)

Nærings- og handelsdepartementet

Tore Nyvold Thomassen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forlengelse av statsgaranti for Edvard Munch-utstilling i Firenze, Italia, i perioden fra 1. oktober 1999 til 31. mars 2000.

Finans- og tolldepartementet

Samtykke til undertegning av en tilleggsoverenskomst til skatteavtalen mellom Norge og Frankrike 19. desember1980 med tilleggsoverenskomster 14. november 1984 og 7. april 1995.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse for Tyssefaldene AS til å overføre et mindre felt ved tverrslag 15 til Vetlevann i Tysso, Odda kommune.

Nordhordland Kraftlag DA gis konsesjon for bygging av Tyssebotn Kraftverk i Osterøy kommune.

Samferdselsdepartementet

Forlengelse av konsesjonen til SAS Norge ASA for ervervsmessig, regelbundet luftfartsvirksomhet, for perioden 1. oktober 2005 til og med 30. september 2020, og endring av konsesjonsvilkårene for SAS Norge ASA fastsatt ved kgl res av 14. desember 1951 med senere endringer.

Godkjenning av avtale inngått mellom SAS Norge ASA, SAS Danmark A/S og SAS Sverige AB om forlengelse av SAS Konsortialoverenskomst.

Forlengelse av Regjeringsavtalen vedrørende det skandinaviske luftfartssamarbeidet.

Lagt inn 20. august 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen