Offisielt fra statsråd 20. februar 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. februar 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 35 (2003-2004)
Om lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 36 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Ikrafttredelse av del VIII i lov 12. desember 2003 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Loven trer i kraft straks med virkning fra 15. oktober 2003.

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner).

Endringer i domstolloven § 55 første og annet ledd, § 55 e annet ledd, § 55 h første ledd første punktum, § 121 b trer i kraft 1. april 2004.

Endringer i jordskifteloven § 7 første, annet, fjerde, femte og sjette ledd, § 8 og § 96 trer i kraft 1. april 2004.
Besl. O. nr. 42 (2003-2004) Lov nr. 7

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. februar 2004 til lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven).
Loven trer i kraft 1. mars 2004.
Besl. O. nr. 52 (2003-2004) Lov nr. 8

3. Forskrifter

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av midlertidig forskrift om kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater i 2005.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Sør- og Nord-Trøndelag fylker.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av endringer i forskrift om avgifter mv. til Patentstyret.

4. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til særskilte meklingsmenn for perioden1. mars 2004 til 28. februar 2006:

Sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
Tinglysningsdirektør Anne Cathrine Frøstrup, Oslo
Sorenskriver Nils Dalseide, Elverum
Spesialrådgiver Brit Denstad, Oslo
Generalsekretær Merete Smith, Oslo
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Lagdommer Dag Stousland, Bærum
Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo

5. Klagesaker m.v.

Finansdepartementet

Klage fra Veddrar AS over Finansdepartementets vedtak 19. desember 2003 om å avvise klage av 4. desember 2003. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Tor Ole Steinsland på vegne av TV2 over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 9. desember 2003 om ikke å gi innsyn i sak 2003/6595 dokument 1. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Rune Ytreberg over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 28. januar 2004, om ikke å gi innsyn i sak 2001/5664 dokument 31. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Knut Evensen over Olje- og energidepartementets avslag 10. februar 2004 på begjæring om innsyn i brev 29. januar 2004 fra Statoil ASA. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Rådgiver Lone Semmingsen konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Avdelingsdirektør Ellen Hambro utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 115/2003 om forsikringsmegling kan bli bindende for Norge.

Helsedepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2004 under kap. 702 Helse- og sosialberedskap post 01, kan overføres, overskrides med inntil 29 mill. kroner.