Offisielt fra statsråd 20. januar 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Randi Krumsvik Bendiksen utnevnes til minister og beordres til tjeneste ved ambassaden i Bonns kontor i Berlin.

Generalkonsul Gustav Nikolai Skeie utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Ministerråd Per Kristian Pedersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Generalkonsul Knut Hauge utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Underdirektør Torbjørn Holthe utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved ambassaden i New Delhi.

Rådgiver Aud Kolberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Morten Baltzersen beskikkes som spesialråd for finanssaker ved Norges delegasjon til De europeiske fellesskap i Brussel for et tidsrom av inntil 2 år fra den tid departementet bestemmer.


Finans- og tolldepartementet

Underdirektør Einar Skancke utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra 1. januar 1995.

Konstituert underdirektør Sigurd Bjørnestad konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra 1. januar 1995.

Spesialrådgiver Arent Skjæveland konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Justis- og politidepartementet

Lagdommer Odd Jarl Pedersen utnevnes til førstelagmann ved (nye) Eidsivating lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Herredsrettsdommer Torolv Groseth utnevnes til lagmann ved (nye) Eidsivating lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Tor Martin Ødegaard utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Underdirektør Torkel Fagerli utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Underdirektør Hanne Margrethe Ingebrigtsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Førstekonsulent Eli Johanne Lundemo konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet fram til 1. november 1995 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ikrafttredelse

Justis- og politidepartementet

Lov 11. juni 1993 nr. 77 om endringer i sjøloven m.m. (arrest i skip) avsnitt I og II trer i kraft 1. mai 1995.

Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 1995 for visse grupper trygdede fastsettes.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 26 (1994-95) Om bruk av unytta midlar løyvd til utgifter for flyktningar i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)


Kommunal- og arbeidsdepartementet

St meld nr 14 (1994-95) Om levekår og boforhold i storbyene

St meld nr 30 (1994-95) Nordisk samarbeid

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av Den internasjonale avtale om tropisk tømmer, 1994. Ratifikasjon av avtalen.


Landbruksdepartementet

Fastsettelse av satser for statsavgift ved totalisatorspill.


Nærings- og energidepartementet

Frøystul Kraftverk. Klager fra Norsk Hydro A.S og Tinn og Vinje kommuner vedrørende konsesjonsavgift tas ikke til følge.


Samferdselsdepartementet

Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Gardermobanen, parsell Nitelva - Åråsen i Skedsmo kommune, og tillatelse til forhåndstiltredelse.

Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Gardermobanen, parsell Åråsen - Leirsund i Skedsmo kommune, og tillatelse til forhåndstiltredelse.

Lagt inn 20 januar 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen