Offisielt fra statsråd 20. november 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 20. november 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030012#docSt prp nr 10 (1997-98) Om sam tykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 6. oktober 1997 linkdoc006005-030013#docSt prp nr 11 (1997-98) Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Fiskeridepartementet

St meld nr 11 (1997-98) Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1997 og fisket etter avtalene i 1995 og 1996

2.Forskrifter

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forskrift om tilsetting og tjenesteordning for fengselsprester fastsettes. Omgjøring av ledighet av fengselsprestembeter til fengselspreststillinger.

Kulturdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting.

3.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av en særskilt ligningsnemnd for Sentralskattekontoret for storbedrifter med hjemmel i ligningsloven av 13. juni 1980 nr 24 § 2-4 for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 2001:

 • Medlemmer:
  • Advokat Per Sandvik, leder
  • Førsteamanuensis Arthur T. Brudvik, nestleder
  • Sekretariatsleder Anne M. Samuelson
  • Studierektor Anne Bøhmer Gravdahl
 • Varamedlemmer:
  • Advokat dr jur Jan Syversen
  • Lagdommer Petter A. Lossius
  • Advokat Anne Lie
  • Herredsrettsdommer Liv Ingunn Mikelsen

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av en særskilt overligningsnemnd for Sentralskattekontoret for storbedrifter med hjemmel i ligningslovens § 2-4 for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 2001:

 • Medlemmer:
  • Professor dr jur Frederik Zimmer, leder
  • Amanuensis Hugo Matre, nestleder
  • Studierektor Hans Robert Schwenke
  • Statsautorisert revisor Liv Ørbeck
  • Statsautorisert revisor Hilde Mathisen Sletteberg
 • Varamedlemmer:
  • Førstelagmann Nils Erik Lie
  • Byretttsdommer Anne Magnus
  • Statsautorisert revisor Elisabet Sulen
  • Statsautorisert revisor Per Langballe
  • Statsautorisert revisor Solfrid Alme

4.Utnevnelser, avskjed mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klaus-Ewald Holst utnevnes til ulønnet konsul i Leipzig, Tyskland.

Gianni Baravelli utnevnes til ulønnet konsul i Bologna, Italia.

(Se også punkt 5 nedenfor)

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Jan Skåre gis etter søknad avskjed i nåde fra sitt embete som dommer i Høyesterett med virkning fra og med 1. mai 1998.

Byrettsjustitiarius Jon Karlsrud oppnevnes til setteriksadvokat for å behandle Jamal Terje Rutgersens anmeldelse av tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn og nåværende riksadvokat Tor-Aksel Busch for overtredelse av straffelovens §§ 324 og 325 nr. 1.

Underdirektør Jon Arne Jensen konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og foreløpig fram til 1. januar 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Professor Ernst Oddvar Baasland utnevnes til biskop i Stavanger bispedømme.

Kapellan II Anne-Sofie Haarr utnevnes til sokneprest i Time prestegjeld og prost i Jæren prosti Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Residerende kapellan Finn Viggo Helgø utnevnes til sokneprest i Randaberg prestegjeld og prost i Tungenes prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Sokneprest Ole Gunnar Sæbø utnevnes til sokneprest i Vennesla prestegjeld og prost i Otredal prosti Agder bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert underdirektør Steinar Helgen utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Bent Fester Sunde konstitueres som underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet fram til 12. juni 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Følgende underdirektører utnevnes til avdelingsdirektører i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Tone Skogen Johan A. Alstad Dag Omre Bjørn-Erik Leerberg Morten Evjenth Lindbäck

Følgende byråsjefer utnevnes til underdirektører i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Toril Johanne Svaan Ove Stig Flataker

Samferdselsdepartementet

Ekspedisjonssjef Eva Hildrum utnevnes til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende byråsjefer utnevnes til underdirektører i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Leif Norli Hans Atle Tellevik

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Direktør Yngve Haugstvedt beskikkes som direktør ved Statens helseundersøkelser med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av konvensjon mellom Kongeriket Norge og Storhertugdømmet Luxembourg om trygd.

Inngåelse av overenskomst om refusjon av utgifter på trygdeområdet mellom de kompetente myndigheter i Norge og Storhertugdømmet Luxembourg.

Det opprettes et ulønnet konsulat i Bologna, Italia.

(Se også punkt 4 ovenfor)

Landbruksdepartementet

Kongelig resolusjon av 22. august 1997 om odelsfrigjøring av gnr.81/11 i Råde kommune omgjøres slik at søknad fra Statens vegvesen om odelsfrigjøring avslås.

Olje- og energidepartementet

Nesset Kommunale kraftverk. Utvidelse av Meisal Kraftverk i Meisalelva i Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke.

Sogn og Fjordane Energiverk AS. Bruksrettskonsesjon for vannfall og overføring av konsesjon for regulering av Breimsvatn i Breimsvassdraget i Gloppen og Jølster kommuner, Sogn og Fjordane fylke.

Lagt inn 20 november 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen