Offisielt fra statsråd 20. november 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. november 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030039#docSt prp nr 12 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 91/98 av 25. september 1998 om endring av vedlegg XI i EØS-avtalen om telekommunikasjonstjenester

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

linkdoc032005-030042#docSt prp nr 25 (1998-99) Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St prp nr 17 (1998-99) Endringer på statsbudsjettet 1998 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-030005#docSt prp nr 19 (1998-99) Endringar på statsbudsjettet for 1998 under Barne- og familiedepartementet

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030022#docSt prp nr 13 (1998-99) Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån St prp nr 28 (1998-99) Om fullmakt til å stille statsgaranti for Norges Banks garanti overfor Den internasjonale oppgjørsbanken for lån til Brasil

Fiskeridepartementet

St prp nr 20 (1998-99) Om bevilgningsendringer under programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030010#docSt prp nr 15 (1998-99) Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1998

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050032#docOt prp nr 17 (1998-99) Om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker m v) linkdoc012005-030019#docSt prp nr 10 (1998-99) Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-030011#docSt prp nr 22 (1998-99) Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-030006#docSt prp nr 26 (1998-99) Om endringer i statsbudsjettet for 1998 under Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde

Kulturdepartementet

linkdoc018005-030004#docSt prp nr 21 (1998-99) Om endring av bevilgninger under Kulturdepartementets budsjett for 1998 St meld nr 12 (1998-99) Kringkasting og dagspresse 1997

Landbruksdepartementet

St prp nr 24 (1998-99) Om endringer av bevilgninger på stasbudsjettet for 1998 under Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

St prp nr 11 (1998-99) Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrert av Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-030011#docSt prp nr 9 (1998-99) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1998 under Nærings- og handelsdepartementet St meld nr 13 (1998-99) Enkelte gjenstående spørsmål i forbindelse med etablering av IT-senter på Fornebu

Olje- og energidepartementet

St prp nr 23 (1998-99) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

St prp nr 14 (1998-99) Om delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren i Rogaland linkdoc028005-030022#docSt prp nr 27 (1998-99) Om endring av løyvingar m v for 1998 på Samferdselsdepartementets område linkdoc028005-050007#docOt prp nr 18 (1998-99) Om lov om endringer i postloven

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-030017#docSt prp nr 16 (1998-99) Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998 linkdoc030005-030018#docSt prp nr 18 (1998-99) Om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

2.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 13. desember 1996 nr 1144 om forsøksordning med rettsmekling.

Kulturdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting.

3.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et granskingsutvalg for å kartlegge de faktiske forhold i Lillehammersaken:

  • Generalmajor Gullow Gjeseth, Bærum (leder)
  • Advokat Janne Kristiansen, Moss
  • Fylkesmann Tora Aasland, Time
  • Politimester Willy Haugli, Tromsø
  • Generalsekretær Svein Grønnern, Oslo
  • Direktør Tove Strand, Oslo

4.Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Oslo kommune over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 6. august 1998 om godkjenning av Urtehagen Friskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Bjerkely skole over vedtak i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om avslag på tilskudd til reformrelaterte investeringskostnader i samband med innføring av obligatorisk skolestart for 6-åringer. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Victor Conrad Rønneberg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ronald Harvey McLean utnevnes til ulønnet konsul i Fargo, USA.

Fiskeridepartementet

Jørn Krog utnevnes til departementsråd i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Fiskeridepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Sigurd Frisvold utnevnes til general i hæren og beordring til tjeneste som forsvarssjef fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Jan Erik Erstad og advokat Guri Elisabeth Molven utnevnes til lagdommere i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Jon Arne Jensen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Ole-Petter Syrrist utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Kjell Ivar Moland utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Einar Skancke utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 34/98 kan bli bindende for Norge.

Forsvarsdepartementet

Om vederlagsfri overføring av enhetsbygget ved Luftforsvarets stasjon Honningsvåg til Nordkapp kommune.

Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 1998 – Samtykke til overskridelse under kap 531 Statens arbeidsmiljøinstitutt, post 01 Driftsutgifter.

Olje- og energidepartementet

Endring av vilkår i tillatelse av 27. april 1951 for Nord Troms Kraftlag AS for erverv og regulering av Sikkajokkvassdraget i Nordreisa kommune.

Lagt inn 20. november 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen