Offisielt fra statsråd 20. oktober 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 6 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 47/2000 av 22. mai 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (opprettelse av en ny finansieringsordning under EØS-avtalen)

St.prp. nr. 7 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komitébeslutning nr. 83/2000 av 2. oktober 2000 om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs handlingsprogram vedrørende forurensningsbetingede sykdommer (1999-2001) og forebygging av skader (1999-2003)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 7 (2000-2001)
Om lov om endring i straffelova

St.meld. nr. 6 (2000-2001)
Om utlendingssaker – tilbakemeldinger til Stortinget

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 7 (2000-2001)
Om Sametingets virksomhet 1999

2. Forskrifter

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern 19. juni 1970 nr. 63, §§ 8 og 10 jf. §§ 21, 22 og 23, endres grense og forskrift for Sørværet naturreservat.

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Fiskeoppdretter Lisbeth Berg-Hansen utnevnes til statssekretær ved Statsministerens kontor.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Caracas, ambassadør Dag Haakon Mork Ulnes, utnevnes tillike til sendemann i Paramaribo (Surinam) og Georgetown (Guyana), med rang som ambassadør.

Arvind Gopinath utnevnes til ulønnet konsul i Chennai, India.

Ole Bernt Harvold utnevnes til ulønnet konsul i Phnom Penh, Kambodsja.

Forsvarsdepartementet

Rådgiver Jarl Eirik Hemmer konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalmajor Svein Ivar Hansen beordres i stillingen som sjef for Forsvarets overkommando/Fellesstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Arne Bård Dalhaug utnevnes til brigader i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør Jørgen Berggrav utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Rådgiver Lena Lohmann utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Åse Vøllo utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert underdirektør Geir Dalholt utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Anders Nordlund utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Justerdirektør Helge Kildal åremålsbeskikkes til stillingen som justerdirektør for Justervesenet for en ny 6-årsperiode med tiltredelse 2. januar 2001.

Underdirektør Tron Bamrud utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om trygd med tilhørende administrasjonsavtale.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av Fylkesplan for Nordland 2000-2003.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Malaysia Airlines for drift av flyruter mellom Malaysia og Norge v.v.