Offisielt fra statsråd 20. september 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. september 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 81 (2001-2002)
Om samtykke til ratifikasjon av en konvensjon av 25. juni 1998 om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet (Århuskonvensjonen)

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 116 (2001-2002)
Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
(Pressemelding)

2. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Videreføring av Senter mot etnisk diskriminering og endring i mandatet for perioden 1. januar 2003 – 31. desember 2005.

Følgende medlemmer oppnevnes til nytt styre for Senter mot etnisk diskriminering for perioden 11. september 2002 til 11. september 2004:

Styreleder:
Advokat Berit Reiss-Andersen, Oslo

Nestleder:
Organisasjonssekretær Amir J. Sheik, Oslo

Øvrige medlemmer:
Politimester Beate Gangås, Oslo
Systemutviklinger Lamisi Gurah, Oslo
Konserndirektør Marvin Wiseth, Trondheim
Generalsekretær Oreveoghene Charles Obaro, Stavanger

Politiadvokat Ellen Katrin Hetta, Kirkenes
Rådgiver Sunil Loona, Oslo

Vara:
Generalsekretær Helen Oddveig Bjørnøy, Drammen
Sosionom Sissel Wihelmine Daabous, Kristiansand
Lærer Abdi Daha Mohammed, Skien
(Pressemelding)

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Teheran, ambassadør Svein Aass, utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Gunnar Lind oppnevnes som ny leder av Innstillingsrådet for dommere.

Kultur- og kirkedepartementet

Sokneprest Laila Riksaasen Dahl utnevnes til biskop i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fungerende direktør Inga Schiager Kjernlie utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale i form av brevveksling mellom Norge og Europakommisjonen om forlengelse av avtale av 2. juni 1997 om en løsning av ”Laksesaken”.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om innlemming av rådsvedtak om en fellesskapsordning for å styrke samarbeidet om hjelpeaksjoner innenfor katastrofeberedskap.

Godkjenning av vedlegg IV om regler for hindring av forurensing ved kloakkutslipp fra skip, til den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip av 1973/78.

Olje- og energidepartementet

HelgelandsKraft AS gis tillatelse til regulering og bygging av Laksen kraftverk i Vefsn kommune i Nordland.

Sosialdepartementet

Fastsettelse av premietillegg til folketrygden for motorvogner.

(For saker som gjelder statsbudsjettet 2003 fremmet i dette statsråd, se Offisielt fra statsråd – budsjettforslag 2003)