Offisielt fra statsråd 21. desember 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. desember 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 38 (2000-2001)
Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 18 (2000-2001)
Salg av eiendommer og fremtidige statlige investeringer i Pilestredet Park

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 31 (2000-2001)
Om lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære grensevakter på den norsk-russiske grense)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 20 (2000-2001)
Om korte yrkesrettede utdanninger etter videregående opplæring

St.meld. nr. 21 (2000-2001)
Styrt val i 4. studieåret i allmennlærarutdanninga

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 30 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven)

Ot.prp. nr. 34 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 33 (2000-2001)
Om lov om endringer i konsesjonsloven og odelsloven mv. (opphevelse av forkjøpsrett og heving av arealgrenser)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 37 (2000-2001)
Numedals-Laugens Brugseierforening
Ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen
(Pressemelding)

 

Ot.prp. nr. 35 (2000-2001)
Om lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova)
(Pressemelding)

 

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 32 (2000-2001)
Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (vegprising)
(Pressemelding)

 

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

St.meld. nr. 19 (2000-2001)
Om handtering av aborterte foster
(Pressemelding)

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 til lov om endringer i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap. Loven trer i kraft fra 1. mars 2001.
Besl. O. nr. 36 Lov nr. 104

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 til lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Loven trer i kraft fra 1. mai 2001.
Besl. O. nr. 34 Lov nr. 105

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 til lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). Loven trer i kraft fra 1. mars 2001.
Besl. O. nr. 35 Lov nr. 106

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endringer i lov om foretakspensjon mv. Loven trer i kraft 1. januar 2001.
Besl. O. nr. 55 Lov nr. 107
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover.
Besl. O. nr. 47 Lov nr. 108

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Besl. O. nr. 56 Lov nr. 109

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
Besl. O. nr. 57 Lov nr. 110

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 58 Lov nr. 111

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endring i overgangsregel til lov 14. april 2000 nr. 30 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 59 Lov nr. 112

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Besl. O. nr. 32 Lov nr. 113

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 til lov om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.
Besl. O. nr. 33 Lov nr. 114

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2000 til lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O. nr. 7 Lov nr. 115

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2000 til lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 8 Lov nr. 116

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2000 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 9 Lov nr. 117

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2000 til om lov om havbeite.
Loven trer i kraft 1. januar 2001.
Besl. O. nr. 39 Lov nr. 118

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2000 til lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. Loven trer i kraft 1. januar 2001.
Besl. O. nr. 13 Lov nr. 119
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 5 Styrer, utvalg)

Delvis ikraftsetting av lov 16. mai 1997 nr. 28 om endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og i visse andre lover. Endringen i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 8-6 annet ledd trer i kraft 1. januar 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt.5 Styrer, utvalg)

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2000 til lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O. nr. 38 Lov nr. 120

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd. Loven trer i kraft 1. januar 2001.
Besl. O. nr. 45 Lov nr. 121
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Ikraftsetting av lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) fra 1. januar 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Delvis ikraftsetting av lov 16. juli 1999 nr. 67 om endringer i utlendingsloven og enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet. Avsnitt III (endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 39 om utlevering av lovbrytere mv.) § 9 nytt annet punktum gjelder fra 1. januar 2001, og de øvrige bestemmelsene i avsnitt III gjelder fra 25. mars 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).
Besl. O. nr. 54 Lov nr. 122
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Delvis ikrafttredelse av lov 30. april 1999 nr. 22. Endringene i lovvedtakets I § 5, § 38, § 38a med endringer som vedtatt ved lov 28. juli 2000 nr. 75 og loven nevnt under pkt. 1, § 38b med endringer som nevnt vedtatt ved loven nevnt under pkt. 1, og § 41 niende og
tiende ledd trer i kraft 1. januar 2001.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Delvis ikrafttredelse av lov 28. juli 2000 nr. 75. Endringen i lovvedtakets I § 38a trer i kraft 1. januar 2001.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (EØS-tilpasning). Loven trer i kraft 15. februar 2001.
Besl. O. nr. 48 Lov nr. 123

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (pensjonstrygd for sjømenn og samordning av pensjons- og trygdeytelser).
Besl. O. nr. 52 Lov nr. 124

Sanksjon av Stortingets vedtak av 18. desember 2000 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 51 Lov nr. 125

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 til lov om endringer i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi.
Besl. O. nr. 19 Lov nr. 126

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) og enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 50 Lov nr. 127

Delvis ikraftsetting av endringene i loven. Endringene i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven), lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter, lov 14. april 2000 nr. 33 om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen) og lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlige tilsyn med helsetjenesten § 2 trer i kraft fra 1. januar 2001.

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret mv.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 5 Styrer, utvalg)

Forskrift til lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) vedtas.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 16. desember 1977 nr. 15 om unntak fra og særregler om retten til å påklage enkeltvedtak, og opphevelse av forskrift 16. desember 1977 nr. 3821, om unntak fra og særregler om retten til å påklage enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 28.

Fastsettelse av forskrift om tvistenemnd i utdanningspermisjonssaker og forskrift om unntak fra bestemmelsen om utdanningspermisjon innenfor Forsvarets sektor.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Oppheving av forskrift om Statens legeråd av 18. desember 1981 og forskrift om Statens tannlegeråd av 18. desember 1981.

Fastsettelse av forskrift om meldinger til system for vaksinasjonskontroll og forskrift om melding fra patologilaboratorier til sentralenheten for masseundersøkelse for livmorhalskreft.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift av 19. desember 1997 nr. 1330 om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift av 30. april 1993 nr. 318 om hva som skal anses som dopingmidler.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om endringer i lov om foretakspensjon til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter de nye paragrafene som trer i kraft i utlendingsloven til å gi forskrift, herunder til å supplere og endre forskriften, til Kommunal- og regionaldepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv. og om endringer i visse lover som følge av EØS-avtalen § 25a til Sosial- og helsedepartementet.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Lotterinemnda for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2004:

Leder: Avdelingsdommer Ruth Anker Høyer, Bærum
Varaleder: Dommer Heidi Heggdal, Bærum
Medlem: Direktør Turid Hundstad, Oslo
Personlig varamedlem: Banksjef Sigve Stokland, Narvik
Medlem: Sivilingeniør Karsten Sandvik, Nittedal
Personlig varamedlem: Adm.dir. Eivind Simonsen, Tromsø
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Personvernnemnda for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2004:

Direktør Per Anders Stalheim, Oslo
Personlig varamedlem: Lagdommer Ola Dahl, Oslo
Førsteamanuensis Dag Elgesem, Nesodden
Personlig varamedlem: Advokatfullmektig Claude A. Lenth, Oslo
Advokat Siv Pedersen Oslo
Personlig varamedlem: Avdelingsdirektør Tore Andreas Haugli, Skjetten
Professor Sissel Rogde, Oslo
Personlig varamedlem: Overingeniør Bente Mevåg, Bærum
Dommer Hanne Bjurstrøm, Oslo
Personlig varamedlem: Cand.jur. Mari Bø Haugstad, Hamar

6. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Bårdar Akademiet AS over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 31. august 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av musikkteaterlinje III med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Film og TV-akademiet over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 6. juli 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av nytt studietilbud med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Fjelltun Bibelskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 10. mai 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av studietilbudet Bibel, idrett/friluftslinje med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Kristkirken i Bergen over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 5. mai 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av bibelskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Menigheten Karisma Senter over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 18. juni 1998 om å avslå søknaden om godkjenning av bibelskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Privat Gymnas AS over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 13. mars 2000 om godkjenning av Intensivgymnaset ved Danielsen skole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Troens Liv Bibelsenter over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 9. mai 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av bibelskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Hjemmebasert sendemann i Banjul, Cotonou, Yaoundé, Bissau, Niamey og Dakar, ambassadør Kristen Christensen, utnevnes tillike til sendemann i Libreville (Gabon), med rang som ambassadør.

Sendemann i Canberra, ambassadør Ove Thorsheim, utnevnes tillike til sendemann i Wellington og Nuku’alofa, med rang som ambassadør.

Ambassaderåd Knut Paus utnevnes til ministerråd ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjefene Else Børmer Underdal og Tore Tanum utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektørene Øystein Braathen og Eva Moksnes Vincent utnevnes til avdelingsdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Ove Sten Olsen beordres til stillingen som sjef for Sjøforsvarsdistrikt Vest med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Jan-Erik Wang utnevnes til brigader i Hærens intendantur med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Espen Amundsen utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Stener Olstad utnevnes til oberst i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Barthold Henrik Todderud Hals utnevnes til oberst i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkapteinene Jan Wilhelm Dahl, Erik Magnussen og Henning Smidt utnevnes til kommandører i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Thor Guldbrandsen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sjefskonsulent Erling Grimstad utnevnes til førstestatsadvokat og assisterende sjef for ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Trond Erik Schea utnevnes til førstestatsadvokat ved ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Laila Gaupset utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med virkning fra 1. januar 2001.

Miljøverndepartementet

Konstituert underdirektør Wenche Hokholt Olafsen utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Marius Trana utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Kosmo overtar med virkning fra 1. januar 2001 bestyrelsen av Arbeids- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet.

Fastsettelse av endringer i instruks 9. mai 1962 for Regjeringsadvokaten. Endringene gjelder fra 1. januar 2001.

Avvikling av ordning med Regjeringens representanter hos militære sjefer under krig, krigsfare og lignende forhold.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge som EFTA-land og Det europeiske fellesskap, og mellom Norge og Sveits, om at varer med opprinnelse i Norge eller Sveits ved ankomst til Fellesskapets tollområde skal behandles som varer med innhold som har sin opprinnelse i Fellesskapet.
(Pressemelding)

 

Finansdepartementet

Ikraftsetting av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Irland til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Dublin den 22. november 2000.

Ikraftsetting av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Storbritannia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i London den 17. oktober 2000.

Endring av retningslinjer 17. januar 1997 for avsetning og disponering av Norges Banks overskudd.

Kulturdepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tildeles kr 289 500 000 og Landslaget Fysisk Fostring i Skolen tildeles kr 1 200 000 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2000 til idrettsformål.
(Pressemelding)

 

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og §§ 12, 22 og 23 fredes følgende barskogområder som naturreservater:

Dypen naturreservat, Saltdal kommune, Nordland fylke
Stor-Graddis naturreservat, Saltdal kommune, Nordland fylke
Junkerdalsura naturreservat, Saltdal kommune, Nordland fylke
Nystadneslia naturreservat, Saltdal kommune, Nordland fylke
Kjeggen naturreservat, Saltdal kommune, Nordland fylke
Fiskevågflåget naturreservat, Saltdal kommune, Nordland fylke
Skånland naturreservat, Bodø kommune, Nordland fylke
Sundstraumlian naturreservat, Bodø kommune, Nordland fylke
Veten naturreservat, Fauske kommune, Nordland fylke
Veikdalen naturreservat, Sørfold kommune, Nordland fylke
Trollpollen naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland fylke
Mannfjordbotn naturreservat, Tysfjord kommune, Nordland fylke
Bekkenesholmen naturreservat, Tysfjord kommune, Nordland fylke
Storberget naturreservat, Tjeldsund kommune, Nordland fylke
Forfjorddalen naturreservat, Andøy og Sortland kommuner, Nordland fylke
Balteskardvatnet naturreservat, Skånland kommune, Troms fylke
Dyngeneset naturreservat, Ibestad kommune, Troms fylke
Store Tømmervika naturreservat, Ibestad kommune, Troms fylke
Forøya naturreservat, Tranøy kommune, Troms fylke
Skatvikfjellet naturreservat, Tranøy kommune, Troms fylke
Faueldalen naturreservat, Tromsø kommune, Troms fylke
Røykeneselva naturreservat, Storfjord kommune, Troms fylke
Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune, Troms fylke
Goskamark naturreservat, Alta kommune, Finnmark fylke
Isberglia naturreservat, Alta kommune, Finnmark fylke
Tverrelvdalen naturreservat, Alta kommune, Finnmark fylke
Latharimoen naturreservat, Alta kommune, Finnmark fylke
Skoganvarre naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark fylke
Store Sametti – Skjelvatnet naturreservat, Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke
Gjøkvassneset naturreservat, Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke
(Pressemelding)

 

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10, og 21, 22 og 23, fredes nedenforstående våtmarksområder nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i Nordland fylke som naturreservater:

Åholmen naturreservat, Andøy kommune
Risøysundet naturreservat, Andøy kommune
Grunnfjorden naturreservat, Øksnes kommune
Vikosen naturreservat, Sortland kommune
Skansøyra naturreservat, Saltdal kommune
Engasjyen naturreservat, Rana kommune
Drevjaleira naturreservat, Vefsn kommune
Holandsosen naturreservat, Vega kommune
(Pressemelding)

 

Miljøverndepartementet kan utgiftsføre inntil kr 1 500 000 ut over bevilgningen for 2000 under kap. 1443 Miljøovervåking og akutt forurensning post 21 Spesielle driftsutgifter.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å foreta bestillinger av varer og tjenester for inntil kr 10 000 000 ut over bevilgningen for 2000 under kap. 1443 Miljøovervåking og akutt forurensning post 21 Spesielle driftsutgifter.

Olje- og energidepartementet

AS Tyssefaldene gis tillatelse til bekkeinntak på tilløpstunnelen til kraftstasjonen Tysso II i Odda kommune i Hordaland.

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å inngå kontrakt med Danish Air Transport om videreføring av flyrutetilbudet til Røros fra og med 2. januar 2001.
 (Pressemelding)