Offisielt fra statsråd 21. juni 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. juni 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 101 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (overtidsarbeid, stillingsvern for toppledere)

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 100 (2001-2002)
Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven og lov om foretakspensjon
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 79 (2001-2002)
Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 103 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov om elektronisk signatur

Sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 102 (2001-2002)
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2002 til lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
Endringene trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 51 Lov nr. 23

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. mm.
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 57 Lov nr. 24

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endring i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (informasjon om ledige stillinger).
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 58 Lov nr. 25

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 59 Lov nr. 26

Sanksjon av Stortinget vedtak 17. juni 2002 til lov om endring i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
Besl. O. nr. 81 Lov nr. 27

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringer i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 85 Lov nr. 28

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til mellombels lov om overgangsreglar i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering.
Besl. O. nr. 86 Lov nr. 29

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven).
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 56 Lov nr. 30

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel).
Besl. O. nr. 54 Lov nr. 31

Sanksjon av Stortingets vedtak av 11. juni 2002 til lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner mv. (omdanning av sparebanker til aksjeselskaper eller allmennaksjeselskap).
Ikrafttredelse av lovendringene i Stortingets vedtak I til V av 11. juni 2002.
Besl. O. nr. 55 Lov nr. 32
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader.
Loven trer i kraft 1. juli 2002, med unntak av § 3 annet ledd som gjelder fra 30. september 2003.
Besl. O. nr. 66 Lov nr. 33

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).
Besl. O. nr. 67 Lov nr. 34

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringer i lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven).
Loven trer i kraft fra 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 87 Lov nr. 35

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endringer i utlendingsloven.
Delvis ikraftsetting av lov om endringer i utlendingsloven.
Del I, endringene i utlendingsloven §§ 11, 48, 50, 51, 57, 58 og overskriften til kapittel 8, trer i kraft fra 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 61 Lov nr. 36

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2002 til lov om endring i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv.
Besl. O. nr. 52 Lov nr. 37

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd.
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 80 Lov nr. 38

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 17. juni 2002 til lov om endringer i veglov 21. juni 1963 nr. 23, vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4, lov 23. februar 1973 nr. 11 om godkjenning av køyretøyverkstader, lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel og plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 (omorganisering av Statens vegvesen).
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 71 Lov nr. 39

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (prikkbelastning av førerkort).
Besl. O. nr. 69 Lov nr. 40

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer (bilansvarslova).
Besl. O. nr. 72 Lov nr. 41

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endring i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven).
Besl. O. nr. 73 Lov nr. 42

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskaper.
Lovens § 9 trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 74 Lov nr. 43

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett.
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 75 Lov nr. 44

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).
Besl. O. nr. 70 Lov nr. 45

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og i enkelte andre lover (oppheving av tilvirkningsmonopolet for brennevin).
Loven trer i kraft fra 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 64 Lov nr. 46

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 11. desember 1998 nr. 1273 om sjøtrafikk i bestemte områder.

Fastsettelse av forskriftene om enhetskvoteordning for torsketrålflåten, ringnotflåten og for konvensjonelle fartøy på og over 28 meter.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret til forsøks- og forskningsformål og undervisningsformål.

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om tuberkulosekontroll.

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av kongens myndighet i lov om endringer av lov 10. juni 1988 nr. 40 § 2-19 første ledd nytt annet punktum og § 2-23 annet ledd nytt annet punktum til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av kongens myndighet i Folketrygdfondets reglement § 9 siste punktum til Finansdepartementet.

Delegasjon av kongens myndighet etter stortingsvedtak 15. juni 1971 og tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3 til Landbruksdepartementet.

5. Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som statens representanter i Statens lønnsutvalg (hovedutvalget) i tidsrommet 1. juni 2002 – 31. mai 2005:

 1. Statens personaldirektør Per Engebretsen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo
 2. Avdelingsdirektør Randi Stensaker, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Bærum
 3. Administrasjonssjef Inger Marie Bakken, Statens Vegvesen Sør-Trøndelag, Trondheim
 4. Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Justis- og politidepartementet, Oslo

Som vararepresentanter:

 1. Rådgiver Even Monsrud, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Rælingen
 2. Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Samferdselsdepartementet, Oslo
 3. Underdirektør Grete Antonie Jarnæs, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo
 4. Underdirektør Jan Kristensen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Skedsmo

Som representant for staten for å tiltre hovedutvalget i saker hvor hovedsammenslutningene ikke er part, oppnevnes for samme tidsrom:

Personalsjef Tore E. Haferstrom, Havforskningsinstituttet
Vararepresentant: Avdelingsdirektør Ann Margaret Løseth, Olje- og energidepartementet

Sosialdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til styret for AS Vinmonopolet fra 1. juli 2002 til 30. juni 2004:

Medlemmer:

 1. Høyesterettsadvokat Harald Arnkværn, Oslo, leder
 2. Avdelingsdirektør Tone Skogen, Bærum, nestleder
 3. Ordfører Lise Christoffersen, Drammen
 4. Direktør Arnfinn Holten, Asker
 5. Daglig leder Jan Blomseth, Tromsø
 6. Rådgiver Ingvild Strømsheim Wold, Oslo

Varamedlemmer:

 1. Direktør Ann-Rigmor Lauritsen, Bodø
 2. Ordfører Ivar Skei, Klæbu
 3. Selvstendig næringsdrivende Vibeke Limi, Bærum
 4. Kjellaug Nakkim, Moss

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Arne Roy Walther utnevnes til sendemann i Wien, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Regionalrådgiver Peter Nicolay Ræder utnevnes til sendemann i Riyadh, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd ved ambassaden i Berlin, Kjell Lillerud, utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved Norges faste delegasjon til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Terje Hauge utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberstløytnant Frode Sam Hauen beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Moskva for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Sverre Mitsem utnevnes til dommer i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Entra Eiendom AS fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet fra 1. juli 2002.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 139/2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX Miljø (revidert fellesskapsordning for tildeling av miljømerke) kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens vedlegg XX ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF om konsekvensutredning av enkelte planer og programmer.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg IX og XXII ved innlemmelse av rådsdirektiv 2001/65/EF om endring av direktiver med hensyn til vurderingsregler for årsregnskapene og konsernregnskapene til visse selskaper og til banker og andre finansinstitusjoner i EØS-avtalen.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/86/EF om fastsettelse av supplerende bestemmelser til statutt for det europeiske selskap for så vidt angår medarbeiderinnflytelse.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg XXII ved innlemmelse av rådsforordning 2157/2001 om vedtektene for det europeiske selskap i EØS-avtalen.

Ratifikasjon av Stockholmkonvensjonen om persistente organiske forbindelser av 22. mai 2001.

Oppsigelse av ILO-konvensjon nr. 96 av 1. juli 1949 om arbeidskontorer som tar betaling.