Offisielt fra statsråd 21. mars 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. mars 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030009#docSt prp nr 44 (1996-97) Om samtykke til godkjennelse av en avtale mellom Norge og Frankrike om overføring av gass fra den norske kontinentalsokkelen og andre områder gjennom en rørledning til Frankrike (NorFra-avtalen)

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050002#docOt prp nr 40 (1996-97) Om lov om endring i lov 6. mars 1981 nr 5 om barneombud St meld nr 32 (1996-97) Om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene

Fiskeridepartementet

St meld nr 33 (1996-97) Vurdering av den gjennomførde nedlegginga av vakthaldet på fyr

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-050001#docOt prp nr 41 (1996-97) Om lov om Kystvakten (kystvaktloven)

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050006#docOt prp nr 39 (1996-97) Om lov om endringer i annen lovgivning som følge av ny aksjelovgivning m v linkdoc012005-050007#docOt prp nr 44 (1996-97) Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr St prp nr 42 (1996-97) Om samtykke til ratifikasjon av samarbeidsavtale av 19. desember 1996 mellom partene i Schengenavtalen og Schengenkonvensjonen, og Island og Norge om avskaffelse av personkontroll på de felles grenser

Kommunal- og arbeidsdepartementet

linkdoc036005-040002#docSt meld nr 31 (1996-97) Om distrikts- og regionalpolitikken

Landbruksdepartementet

St prp nr 46 (1996-97) Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Miljøverndepartementet

St meld nr 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk

Planleggings- og samordningsdepartementet

linkdoc#docSt prp nr 45 (1996-97) Pensjonar frå statskassa

Sosial- og helsedepartementet

St prp nr 47 (1996-97) Om enkelte endringer på statsbudsjettet for 1997

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ikraftsettelse av lov 5. mai 1995 nr 20 og lov 28. juni 1996 nr 55 om endringer i plan- og bygningsloven. Bortfall av reglene i lov 19. juni 1970 nr 59 om håndverksnæring. (Se pkt 4 nedenfor)

Landbruksdepartementet

Lov 10. januar 1997 nr 9 om kjøttproduksjon trer i kraft fra 1. april 1997.

3.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Sendemann i Hanoi, ambassadør Jens Kjell Otterbech utnevnes tillike til sendemann i Vientiane, med rang som ambassadør.

Sendemann i Kiev, ambassadør Anders Nikolai Helseth utnevnes tillike til sendemann i Minsk, med rang som ambassadør.

Ambassadør Liv Agnes Kerr utnevnes til sendemann i Brasilia, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Bengt Olav Johansen utnevnes til sendemann i Bern, med rang som ambasssadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Regionalrådgiver Arne Aasheim utnevnes til sendemann i Guatemala, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Thomas Jørg Ronneng utnevnes til generalkonsul i Rotterdam, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Svein Sevje utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Tel Aviv, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadesekretær Sten Arne Rosnes utnevnes til ambassaderåd ved ambassaden i Tel Aviv, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Eva Offerdal Ødegaard utnevnes til ambassaderåd ved Norges faste delegasjon til Den europeiske Union, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemme.

Rådgiver Geir Otto Pedersen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Steinar Svanemyr beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for landbruksspørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske Union, Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Direktør Per Anders Stalheim beskikkes som direktør for Forbrukerrådet for inntil 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne- og familiedepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Aksel Erlend Kvaal utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingssjef Thor Arne Johnsen beskikkes som fylkesskattsjef i Nord-Trøndelag med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Informasjonssjef Gunnar Listerud utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Kirsti Skjerven utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Ambassadør Jon Bech utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Følgende konstitueres som avdelingsledere/dommere i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

dommer Ellen Meinich Martens dommer Inga Merethe Vik

4.Andre saker

Statsministeren

Overføring av ansvaret for styret av Plan- og utredningsavdelingen i Finans- og tolldepartementet fra statsråd bendik Rugaas til statsråd Jens Stoltenberg fra 1. april 1997.

Utenriksdepartementet

Undertegning av avtale mellom Norge og Estland om visumfrihet.

Norge meddeler de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 54/96 (EFTA-statenes deltakelse i Fellesskapets handlingsprogrammer for folkehelse) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 55/96 (EFTA-statenes deltakelse i Fellesskapets handlingsprogram for like muligheter for kvinner og menn) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 56/96 (EFTA-statenes deltakelse i EURES) kan bli bindende for Norge.

Barne- og familiedepartementet

Fullmakt til avhending av kommersiell programvarevirksomhet ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Samtykke til overskridelse av kap 0249 ny post 61 Tilskudd til Nordland kunst- og filmskole med inntil kr 520 000.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Fastsettelse av gebyr for å gi uttalelse om branntekniske forhold. Overføring av kompetanse etter plan- og bygningsloven §§ 92a, 92b og 109 og kapittel XVIII og XIX. (Se pkt 2 ovenfor)

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen "Skrift gjennom 1000 år - fra runepinner til Internett" ved Norges tekniske-vitenskapelige universitet - Vitenskapsmuseet i perioden 14. april - 1. oktober 1997.

Lagt inn 21 mars 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen