Offisielt fra statsråd 21. oktober 2005

Offisielt fra statsråd 21. oktober 2005

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. oktober 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 4 (2005-2006)

Om endring på statsbudsjettet for 2005 under kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning post 30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

2. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 21. oktober 2005:

Fylkesråd Kjersti Markusson for statsråd Kristin Halvorsen
Ordfører Dag-Henrik Sandbakken for statsråd Åslaug Marie Haga
Forsker Kjetil Skogrand for utenriksminister Jonas Gahr Støre
HMS-direktør Anita Utseth for statsråd Odd Roger Enoksen
Gruppesekretær Frode Berge for statsråd Odd Eriksen
Kvinnepolitisk sekretær Karin Yrvin for statsråd Odd Eriksen
Advokat Steinulf Tungesvik for statsråd Liv Signe Navarsete
Avdelingsnestleder Jan-Erik Støstad for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Politisk rådgiver Libe S. Rieber-Mohn for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Sosialkonsulent Laila Gustavsen for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Politiførstebetjent Terje Moland Pedersen for statsråd Knut Storberget
Fylkesordfører Anne Rygh Pedersen for statsråd Knut Storberget
Avdelingsdirektør Kjell Erik Øie for statsråd Karita Bekkemellem
Rektor Randi Øverland for statsråd Trond Giske
Gruppeleder Mette Gundersen for statsråd Trond Giske
Ordfører Rigmor Aasrud for statsråd Sylvia Kristin Brustad
Spesialrådgiver Wegard Harsvik for statsråd Sylvia Kristin Brustad
HR-sjef Wenche Lyngholm for statsråd Heidi Grande Røys
Fisker Vidar Ulriksen for statsråd Helga Pedersen

( Pressemelding)

Arbeids- og sosialdepartementet

Departementskonstituert medisinsk kyndig rettsmedlem Audun Møller konstitueres som medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten i et tidsrom av 12 måneder, med virkning fra 1. november 2005.

Kommunal- og regionaldepartementet

Departementskonstituert underdirektør Grete Lilleschulstad utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3. Andre saker

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Tidligere statsråd Hilde Frafjord Johnson og tidligere statssekretær Leiv Lunde, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken.

Statsråd Erik Solheim og statssekretær Anne Margareth Fagertun Stenhammer, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt norsk stedfortredende medlem av Rådet.

Tidligere statssekretær Leiv Lunde fritas fra sine verv som norsk medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Anne Margareth Fagertun Stenhammer, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd i de regionale utviklingsbankene.