Offisielt fra statsråd 22. april 2005

Offisielt fra statsråd


Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. april 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 80 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling og i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 77 (2004-2005)
Om lov om endring av straffeprosessloven (påtalemyndighet til sjef og assisterende sjef for Nye Kripos og assisterende sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste)

Ot.prp. nr. 79 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 53 (2004-2005)
Endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet og plan for anlegg og drift av Tampen Link
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 32 (2004-2005)
Om flytting av Luftfartstilsynet til Bodø
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk og forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.
(Pressemelding)

3. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Riksvalgstyret ved stortingsvalget 2005:

Medlemmer:
Gunnar Skau, Moss (Det norske Arbeiderparti) – leder
Oddvard Nilsen, Bergen (Høyre) – nestleder
Dag Hagen Berg, Hadsel (Kystpartiet)
Geir Mo, Oslo (Fremskrittspartiet)
Kari Pahle, Oslo (Sosialistisk Venstreparti)
Jorunn Ringstad, Askvoll (Senterpartiet)
May Britt Vihovde, Sveio (Venstre)
Kari Økland, Hemnes (Kristelig Folkeparti)

Varamedlemmer:
Rannveig Frøiland, Fjell (for Skau)
Siri Frost Sterri, Malvik (for Nilsen)
Torhild Helliesen, Oslo (for Hagen Berg)
Leif Ribe Hjeltnes, Oslo (for Mo)
Åge Rosnes, Askøy (for Pahle)
Morten Lund, Bjugn (for Ringstad)
Ola Elvestuen, Oslo (for Vihovde)
Lars Gunnar Lie, Sotra (for Økland)

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Hjemmebasert ambassadør i Kingstown, Kingston og Basseterre, Dag Haakon Mork Ulnes, utnevnes tillike til ambassadør i Port of Spain (Trinidad og Tobago).

Seniorrådgiver Tor Berntin Næss utnevnes til ambassadør i Ottawa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet

Underdirektør Harald André Ryen utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Departementskonstituert ekspedisjonssjef Per Skaugen Bleikelia utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Tone Haave utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert førstestatsadvokat Sven Arild Damslora som konstituert førstestatsadvokat ved ØKOKRIM frem til og med 30. september 2005.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Geir Evanger som konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter frem til og med 30. april 2006.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Carl Fredrik Fari som konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter frem til og med 30. april 2006.

Landbruks- og matdepartementet

Overingeniør Knut Erik Valand utnevnes til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Cathrine Børnes utnevnes til underdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg XXII i EØS-avtalen ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalen vedlegg IX ved innlemmelse av forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av direktiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter mv.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutningene nr. 845/2004/EF og 846/2004/EF om forlengelse av fellesskapets støtteprogram til audiovisuell sektor (MEDIA Plus 2006).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 179/2004 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) kan bli bindende for Norge.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Volve.
(Pressemelding)

Godkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD) av Fram Øst.
(Pressemelding)