Offisielt fra statsråd 22. september 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 22. september 1995

Statsrå;d ble holdt på; Oslo slott 22. september 1995. Det ble fattet fø;lgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 75 (1994-95) Om lov om endring i lov 28 juni 1974 nr 58 om odelsretten og åseteretten m m

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 78 1994-95) Om lov om endringer i enkelte lover på Landbruksdepartementets område som følge av EØS-avtalen

2. Forskrifter

Landbruksdepartementet

Opphevelse av forskrift gitt ved kongelig resolusjon av 20. mai 1977 i medhold av konsesjonsloven § 5 dagjeldende annet ledd for Straumen tettsted i Inderøy kommune, Nord-Trøndeland fylke.

3. Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Myndighet til å oppheve forskrift etter konsesjonsloven § 5 tredje ledd og tidligere annet ledd delegeres til Landbruksdepartementet.

4. Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Konstituert underdirektør Tore Bjønnes utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Kommandør II Ivar Steinsland utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Bjørn Krohn utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arne Bentz Sollie utnevnes til oberst II i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Lars Schelin utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Ole Bjarne Hagen utnevnes til statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Arne Ingvald Dymbe utnevnes til statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Fungerende underdirektør Ellen Catharina Bjercke konstitueres som underdirektør ved Ullersmo landsfengsel 1 år og 6 måneder fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Direktør Knut Erik Andresen utnevnes til sokneprest i Domkirken prestegjeld og prost i Nidaros domprosti fra den tid departementet bestemmer.

Daglig leder ved Bjørgvin bispedømmekontor Jan Otto Kvalheim utnevnes til sokneprest i Vestre Aker prestegjeld og prost i Vestre Aker prosti i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sokneprest Even Arne Borch utnevnes til sokneprest i Brønnøy prestegjeld og prost i Sør-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme.

Førstekonsulent Trygve Homme konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fram til 31. august 1996 med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lagdommer Dag Nafstad oppnevnes som ny kretsmeklingsmann for Troms krets fram til 30. juni 1997.

Byråsjef Thorfrid Hansen konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 10. september 1996.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Godal med ektefelle ved offisielt besøk i New York i tiden 24. - 26. september 1995.


Lagt inn 22 september 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen