Offisielt fra statsråd 22. september 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. september 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 30 (1999-2000)
Nordisk samarbeid

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 81 (1999-2000)
Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling mv.)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 88 (1999-2000)
Tilleggsbevilgning til kommuner og fylkeskommuner vedrørende økte utgifter til feriepenger og ny arbeidstidsavtale for lærere

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 87 (1999-2000)
Om samtykke til ratifikasjon av ein protokoll av 30. november 1999 til konvensjonen om langtransportert grensekryssande luftureining av 13. november 1979, som gjeld reduksjon av forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 3. desember 1999 nr. 82 om endringer i straffeprosessloven og straffeloven (etterforskningsmetoder mv.).

(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk og i enkelte andre lover. Loven trer i kraft 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 90 Lov nr. 79

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av

- forskrift 31. mars 1995 nr. 281 om telefonkontroll i narkotikasaker,

- forskrift 19. august 1960 nr. 2 om post- og telefonkontroll mv. og

- påtaleinstruksen § 9-8.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater.

4. Styrer, utvalg

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Utvalget for vurdering av en mer fleksibel og brukervennlig spesialisthelsetjeneste avvikles.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Generalkonsul Rolf Willy Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Rune Aasheim utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert ambassaderåd Asbjørn Brandsrud utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Warszawa med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Veterinærinspektør Trine Ellefsen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for saker vedrørende matvaretrygghet og -kvalitet langs produksjonskjeden ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Underdirektør Anne Louise Valle utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Økonomisjef Bjørn Hesthamar konstitueres som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 25. august 2001 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Miljøverndepartementet

I medhold av lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20 er Skoltebyen kulturmiljø i Neiden, Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke, fredet som kulturmiljø.

(For saker som gjelder statsbudsjettet 2001 fremmet i dette statsråd, se Offisielt fra statsråd – budsjettforslag 2001.)