Offisielt fra statsråd 22. januar 2021

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om endringer i skadeserstatningsloven.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 22. januar 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 75 S (2020-2021)
Tillegg til Prop. 72 LS (2020-2021) om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 73 L (2020-2021)
Endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning)
(Nyhetssak)

Prop. 74 L (2020-2021)
Endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. januar 2021 til lov om endringer i skattebetalingsloven.
Lovvedtak 59 (2020-2021)  Lov nr. 1

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. januar 2021 til lov om endring i a-opplysningsloven.
Lovvedtak 60 (2020-2021)  Lov nr. 2

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 21. januar 2021 til lov om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene).
Lovvedtak 63 (2020-2021)  Lov nr. 3
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om rettskrets- og lagdømmeinndeling fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Niels Engelschiøn til ambassadør i Paris, Republikken Frankrike med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ekspedisjonssjef Katja Christina Nordgaard til ambassadør i København, Danmark med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ekspedisjonssjef Helge Seland til ambassadør ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg, Frankrike med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Thomas Lid Ball til ambassadør i Riyadh, Kongeriket Saudi-Arabia med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Espen Evjenth Lindbæck til ambassadør i Amman, Det hasjimittiske kongerike Jordan med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Gry Rabe Henriksen til generalkonsul i San Francisco, Amerikas forente stater med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Heidi Olufsen til generalkonsul i New York, Amerikas forente stater med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Ragnhild Imerslund til ambassadør i Mexico by, De forente meksikanske stater med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Mattis Raustøl til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Aud Kolberg til ambassadør i Stockholm, Sverige med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av hjemmebasert ambassadør for Sentral-Asia, John Mikal Kvistad, til ambassadør i Bisjkek, Republikken Kirgisistan.

Utnevning av ambassadør i Abuja, Forbundsrepublikken Nigeria, Knut Eiliv Lein, tillike til ambassadør i Lomé, Republikken Togo.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Aud Kinsarvik Gravås til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av konstituert statsadvokat Jorild Steindal som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter fra 1. februar 2021 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2021.

Utnevning av konstituert statsadvokat Håvard Ryengen til statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Ragnhild Helgesen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter fra 19. februar 2021 og inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Christine Hamnen til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Reviderte vilkår for tillatelse til Foreningen til Bægnavassdragets Regulering for reguleringene i Åbjøravassdraget fastsettes.