Prop. 75 S (2020–2021)

Tillegg til Prop. 72 LS (2020–2021) om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)

Arbeids- og sosialdepartementet legger i denne tilleggsproposisjonen frem forslag om midlertidig oppheving av ventetidsbestemmelsen i folketrygdloven § 4-9 (dagpenger) og synliggjør budsjettkonsekvenser av enkelte anmodningsvedtak i Stortinget 19. januar 2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget