Historisk arkiv

Styrking av domstolene i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Lørdag 1. mai får norske domstoler ny struktur. Alle rettssteder videreføres, samtidig som rettskretsene utvides. Det gir kortere saksbehandlingstid og økt kvalitet i domstolene. Dette fører til et bedre og likere rettstilbud for alle i Norge, samtidig som den nye strukturen sikrer kompetansearbeidsplasser i distriktene.

– Vi styrker de lokale domstolene og beholder alle rettssteder.  Endringene vil føre til færre ledere, flere dommere og økt fleksibilitet i hver enkelt domstol, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Dagens organisering fører til at noen domstoler har for få saker og kort saksbehandlingstid, mens andre domstoler har mange saker og lang saksbehandlingstid. En utvidelse av rettskretsene vil gi større og mer fleksible organisasjoner med sterkere fagmiljøer. Dommerne kan behandle saker på flere rettssteder i rettskretsen.

– Er begge partene i en rettsak enige om det, kan saken flyttes til et annet rettssted i kretsen med kortere saksbehandlingstid. Dette er gode nyheter for de små domstolene som har få saker og ikke får utnyttet kapasiteten sin, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Tidenes budsjett til domstolene

Strukturendringen er en av flere viktige satsninger på domstolene, hvor digitalisering og bemanningsøkning er andre viktige satsninger. 

–  Regjeringen sørger for at alle tingrettene skal digitaliseres i løpet av året og det største bemanningsløftet av domstolene i moderne tid. Sammen med endringene i rettskretsene sikrer dette kortere saksbehandlingstid for innbyggerne, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Friske midler til domstolene i 2021:

  • 71 millioner kroner til helårseffekt av de midlertidige stillingene som ble bevilget i forbindelse med økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet. Midlene er varige.
  • 42,6 millioner kroner til Digitale domstoler II.
  • 40 millioner kroner: Hvorav 15 mill. kroner til dommerstillinger og 25 mill. kroner til lyd og bilde (etter avtale med FRP).
  • 11 millioner kroner til forprosjektering av nytt tinghus i Bergen i 2021. (Bevilget over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
  • 7 millioner kroner til bygging av lokaler i Oslo tingrett for å håndtere informasjon på graderingsnivå «STRENGT HEMMELIG».