Prop. 11 L (2020–2021)

Endringer i domstolloven (domstolstruktur)

I proposisjonen inviteres Stortinget til å drøfte organiseringen av tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene, på bakgrunn av en anbefaling om å endre rettskretsene og opprettholde dagens rettssteder. Det foreslås samtidig en hjemmel for å regulere hvor saker skal behandles når det er flere rettssteder i samme rettskrets.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget