Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017

Vår ref.: 17/3234

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring særdomstolsutvalgets utredning NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?. Særdomstolsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. mai 2015 for å foreta en bred vurdering av behovet for særdomstoler på nye områder. Utvalget har blant annet vurdert om det bør opprettes en egen særdomstol for barne- og familiesakene og om det skal opprettes en forvaltningsdomstol for utlendingssakene. Utvalget leverte sin utredning til justis- og beredskapsministeren og barne- og likestillingsministeren 9. mars 2017.

Utvalgets mandat fremgår av utredningen side 15–19. Et sammendrag og oversikt over forslagene fremgår av utredningen side 20–26. Utvalgets forslag til lovendringer for barnesakene fremgår av utredningens del IV En mer helhetlig behandling av foreldretvister og tvangssaker etter barnevernloven, side 218–243. Utvalgets forslag til lovutkast for utlendingssakene fremgår av utredningens del V Forvaltningsdomstol for utlendingssaker, side 364–367.

Når det gjelder barne- og familiesakene viser departementet til at Barne- og likestillingsdepartementet 2. november 2016 sendte på høring forslag til endringer i barneloven mv. for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep. Flere instanser påpeker i høringen i 2016 barnevernets rolle i foreldretvister. Vi gjør høringsinstansene oppmerksomme på utvalgets omtale av dette temaet i punkt 20.3. 

Når det gjelder utlendingssaker bemerkes at departementet vil vurdere forslagene sammen med likeartede forslag og innspill knyttet til NOU 2010: 12 Ny klageordning for utlendingssaker. 

Departementene tar sikte på en samlet oppfølging av utredningen.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. desember 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2554353  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Med hilsen
Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Hilde Wiig Nicolaysen
rådgiver

 • Alle departementene
 • Alle landets fylkeskommuner
 • Alle landets kommuner
 • Advokatbevillingsnemnden
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Barnesakkyndig kommisjon
 • Bufetat, region Midt- Norge
 • Bufetat, region Nord
 • Bufetat, region Sør
 • Bufetat, region Vest
 • Bufetat, region Øst
 • Datatilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Forbrukerrådet
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Finnmark
 • Høgskolen i Harstad
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høyesterett
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Konkurransetilsynet
 • Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KRIPOS
 • Krisesentersekretariatet
 • Lagmannsrettene
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 • Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter
 • Nord universitetet
 • Norges forskningsråd (NFR)
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Politidirektoratet
 • Politidistriktene
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Politiets Utlendingsenhet
 • Politihøgskolen
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)
 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Sivilombudsmannen
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens helsetilsyn
 • Statens Sivilrettsforvaltning
 • Statlige høgskoler
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsadvokatene
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tingrettene
 • Trygderetten
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • UIT – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 

 • Abelia
 • Akademikerne
 • Aleneforelderforeningen
 • Amnesty
 • Antirasistisk senter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Diakonhjemmet Høgskole 
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Fellesorganisasjonen
 • Flyktninghjelpen
 • Forandringsfabrikken
 • Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)
 • Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
 • Foreningen 2 foreldre
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Forum for Barnekonvensjonen
 • Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner
 • Helsingforskomitéen
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Human Etisk forbund
 • Human Rights Service (HRS)
 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
 • Islamsk Råd
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens bymisjon - Oslo
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Landets pasient- og brukerombud
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsgruppen av helsesøstre
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsorganisasjonen for romanifolket
 • Mannsforum
 • Mental helse ungdom
 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Norad
 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
 • Norsk tolkeforening
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Politilederlag (NPL)
 • Norges Røde Kors
 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk barnevernsamband
 • Norsk folkehjelp
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)
 • Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Private
 • høgskoler
 • Press – Redd Barna Ungdom
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Redd Barna
 • Rettspolitisk forening
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Statsautoriserte Translatørers Forening
 • Stiftelsen Fontene – Fontenehuset i Oslo
 • Stiftelsen Kirkens familievern
 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stine Sofie Stiftelsen
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Taternes landsforening
 • Unge Duer
 • UNICEF Norge
 • UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
 • Uni Research Helse
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsforbundet
 • Vellferdsalliansen
 • Voksne for barn
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)