Historisk arkiv

Et bedre domstoltilbud i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem et forslag til ny domstolstruktur. Det vil styrke rettssikkerheten og gi et bedre domstoltilbud i hele landet. For å utjevne forskjellene mellom domstolene, anbefaler regjeringen å beholde alle dagens rettssteder, men utvide tingrettenes og jordskifterettenes rettskretser.

– Vi ønsker å styrke de lokale domstolene. Forslaget vårt vil føre til færre ledere, flere dommere og økt fleksibilitet i hver enkelt domstol. Det er gode nyheter for de små domstolene som har for få saker og ikke får utnyttet kapasiteten sin, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Riksrevisjonen beskriver situasjonen i domstolene som svært alvorlig. Domstolenes organisering fører til at noen domstoler har for få saker og kort saksbehandlingstid, mens andre domstoler har mange saker og lang saksbehandlingstid.

– Regjeringen foreslår å innføre en hovedregel om lokal behandling av sakene. Det vil sikre fortsatt tilgjengelige domstoler der de er i dag, og kompetansearbeidsplasser i distriktene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

En utvidelse av rettskretsene vil gi større og mer fleksible organisasjoner med sterkere fagmiljøer. Anbefalingen innebærer en mer fleksibel utnyttelse av dommerressursene. Hvis begge partene i en rettssak er enige om det, kan en rettssak flyttes til et annet rettssted i rettskretsen med kortere saksbehandlingstid.

– Regjeringens forslag må ses i sammenheng med vår betydelige satsning på domstolene i statsbudsjettet, med 40 flere dommere og over 42 millioner til digitalisering, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– I forslagene for jordskifterettene er det tatt utgangspunkt i dagens rettskretser, og en del av disse foreslås slått sammen. Alle rettsstedene foreslås opprettholdt, og det er jeg glad for. Dette avviker en del fra Domstolkommisjonens forslag, men er i tråd med Landbruks- og matdepartementets innspill i saken, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Barnesaker

Særdomstolsutvalget har anbefalt at saker om barn ikke bør behandles i alle dagens domstoler, men samles i større fagmiljøer. Regjeringens forslag sørger for større fagmiljøer i alle tingrettene, og dermed at barnesaker også i fremtiden kan behandles på alle dagens rettssteder.

– Regjeringens forslag vil både sikre barn bedre rettssikkerhet og samtidig sørge for at ingen får lenger reisevei. Det er særlig viktig for barn som skal i retten, sier Monica Mæland.

Prop. 11 L (2020–2021) Endringer i domstolloven (domstolstruktur)