Offisielt fra statsråd 23. august 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

23. august 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. august 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

St prp nr 89 (1995-96) Billighetserstatninger av statskassen

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. Besl O nr 77 Lov nr 63
Loven trer i kraft fra 22. september 1996

3.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av en kommisjon som nedsettes for å utrede ytringsfrihetens stilling i vårt samfunn:

Professor Francis Sejersted, leder
Bibliotekdirektør Vigdis Moe Skarstein, nestleder
Professor Jon Bing
Professor Eivind Smith
Redaktør Thor Bjarne Bore
Rektor Tove Bull
Journalist Irene Diis Bøhn
Forfatter Anne Holt
Prosjektleder Kristin Høgdahl
Prosjektleder Nita Kapoor
Sametingspresident Ole Henrik Magga
Professor Helge Rønning
Professor Gunnar Skirbekk
Advokat Hans Stenberg-Nilsen
Informasjonssjef Ellen Stensrud
Ambassadør Kjeld Vibe

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Rolf Baltzersen utnevnes til minister og beordres til tjeneste ved ambassaden i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Sverre Lunde utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved ambassaden i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kristian Kielland utnevnes til ulønnet konsul i Genova, Italia.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Tor Arnt Sandli utnevnes til oberst I i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Hans Harviken utnevnes til oberst II Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Hans-Petter Jahre utnevnes til førstestatsadvokat og nestleder for den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, ØKOKRIM, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Byfogd Arne Arvid Rasmussen utnevnes til lagdommer i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Svein Opdahl utnevnes til byfogd ved Bergen byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat John Grimstad utnevnes til dommer i Sarpsborg byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Inger Bonnie Gjerde utnevnes til dommer ved Nord-Troms herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet.

Politimester Bernt Fredrik Moe utnevnes til sorenskriver ved Sunnhordland sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert herredsrettsdommer Grethe Rønneberg Hidle utnevnes til dommer ved Sandnes sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Advokat Elisabeth Baumann utnevnes til dommer ved Jæren sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest Jostein Ingvar Malum utnevnes til sokneprest i Heimdal prestegjeld og prost i Heimdal prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Trygve Homme utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Steinar Helgen konstitueres som underdirektør i Landbruksdepartementet fra 23. august 1996 til og med 6. august 1997.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved deltakelse på nordisk statsministermøte i Helsingfors 26. august 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved offisielt besøk i Ungarn 2.-4. september 1996.

Finans- og tolldepartementet

Tillatelse til etablering av Cultura Sparebank.


Lagt inn 23 august 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen