Offisielt fra statsråd 23. januar 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. januar 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 32 (2003-2004)
Om lov om endring i straffelova (avgrensa rett til offentleg framsyning av grove valdsskildringar utanfor næring).
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikrafttredelse av lov 19. desember 2003 nr. 127 om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.). Loven trer i kraft 1. februar 2004.

Fastsettelse av forskrift om endringer i patentforskriften (gjennomføring av EUs patentdirektiv mv.).

3. Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Delegasjon etter lov 20. desember 1974 om dyrevern: Den myndighet som i lovens § 30 a er lagt til Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet for avgifter og gebyr relatert til terrestrikse dyr.

Den myndighet som i lovens § 30 a er lagt til Kongen, delegeres til Fiskeridepartementet for avgifter og gebyr relatert til sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

Delegasjon etter lov 15. juni 2004 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell: Den myndighet som i lovens § 37 a er lagt til Kongen, delegeres Landbruksdepartementet.

Delegasjon etter lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl: Den myndighet som i lovens § 6 a er lagt til Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet.

Delegasjonene trer i kraft straks.

4. Klagesaker m.v.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Kristen Videregående skole i Trøndelag over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 31. mars 2003 om å avslå søknaden om godkjenning av allmennfaglig påbyggingskurs. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Dar es Salaam, Jorunn Mæhlum utnevnes tillike til ambassadør i Antananarivo, Madagaskar.

Finansdepartementet

Rådgiver Elin Foss Pedersen og seniorrådgiver Håkon Mundal utnevnes til underdirektører i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Live Haaland konstitueres som avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og med varighet frem til og med 28. februar 2005.

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Laila Dåvøy oppnevnes som settestatsråd for statsråd Kristin Clemet for å oppnevne styremedlemmer til styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsgaranti for kunstutstillingen Edvard Munch`s drawings på Musée d`Ixelles i Brüssel, Belgia i perioden 2. februar 2004 til og med 11. juni 2004.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved deltakelse på en internasjonal årlig konferanse i India om bærekraftig utvikling
5.-10. februar 2004.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kristin Clemet med ledsager ved offisielt besøk til Sør-Afrika 19.-21. februar 2004.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sammenslutning av Ølen kommune og Vindafjord kommune i Rogaland fylke med virkning fra 1. januar 2006. Navnet på den nye kommunen skal være Vindafjord kommune.
( Pressemelding)