Offisielt fra statsråd 23. juni 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. juni 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

  1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 74 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank

  1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2000 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Besl. O. nr. 93 Lov nr. 45

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2000 til lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Besl. O. nr. 96 Lov nr. 46

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2000 til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomskattelova).

Besl. O. nr. 94 Lov nr. 47

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2000 til lov om mellombels tillegg til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).

Besl. O. nr. 95 Lov nr. 48

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til midlertidig lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering.

Besl. O. nr. 107 Lov nr. 49

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Oslo kommune i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2000.

Besl. O. nr. 108 Lov nr. 50

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Det norske maskinistforbund og Kommunenes Sentralforbund i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2000.

Besl. O. nr. 109 Lov nr. 51

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2000 til lov om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Besl. O nr. 78 Lov nr. 52

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om plantehelse.

Besl. O. nr. 110 Lov nr. 53

Samferdselsdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv. Loven trer i kraft 15. juli 2000.

Besl. O. nr. 97 Lov nr. 54

(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.

Besl. O. nr. 99 Lov nr. 55

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om helsemessig og sosial beredskap.

Besl. O.nr. 84 Lov nr. 56

  1. Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift nr. 1094 av 18. desember 1992 til lov om samtykke til utbygging av næringsverksemd (etableringslova) oppheves.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om håndheving av EøS-avtalens regler om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafftredelser)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrifter om innberetning til departementet angående sterilisering av 28. oktober 1977 og forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner av 9. januar 1998 oppheves.

Fastsettelse av forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering.

  1. Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning mv. til Landbruksdepartementet.

  1. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Underdirektør Henning Henriksen utnevnes til underdirektør ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassaderåd May Britt Brofoss utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Per Sjaastad utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Einar Kristian Smedsvig utnevnes til generalløytnant i Luftforsvaret og beordring til tjeneste som øverstkommanderende i Nord-Norge med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Kjell Grandhagen utnevnes til brigader i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Kjell Ove Orderud Skare utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Robert Mood utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Knut Alfarnæs utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Bente Thorsen Fagerli utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Catharina Lurås gis forlenget konstitusjon som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 31. desember 2000.

Konstituert avdelingsdirektør Catharina Lurås utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra 1. januar 2001.

Administrerende direktør Lars Wilhelmsen åremålsbeskikkes som administrerende direktør for Den Norske Stats Husbank for en ny periode på 6 år fra 5. september 2000.

  1. Andre saker

Statsministerens kontor

Fullmakt til statssekretær øystein Mæland i Justis- og politidepartementet til å behandle saker etter utlendingsloven for statsråd Sylvia Kristin Brustad i Kommunal- og regionaldepartementet fram til 31. desember 2000.

Utenriksdepartementet

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2001 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EøS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EøS-komiteens beslutning nr. 148/1999 om edb-baserte reservasjonssystemer kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EøS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EøS-komiteens beslutning nr. 17/2000 om et flerårig program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EøS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EøS-komiteens beslutning nr. 21/2000 om rettslig beskyttelse av mønstre kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EøS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EøS-komiteens beslutning nr. 37/2000 om Fellesskapets handlingsprogram for sjeldne sykdommer kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EøS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EøS-komiteens beslutning nr. 39/2000 om Fellesskapets handlingsprogram for bekjempelse av vold mot barn, ungdom og kvinner kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EøS-komiteens beslutning om endring av EøS-avtalens Protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i EUs handlingsprogram for forebygging av skader (1999-2003) og handlingsprogram for forurensningsbetingede sykdommer som en del av EUs folkehelseprogram (1999-2001).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EøS-komiteens beslutning om endring av EøS-avtalens Protokoll 31 om EFTA/EøS-statenes deltakelse i EUs program IDA (transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling).

Justis- og politidepartementet

Forlenget permisjon for lagdommer Karin Benedikte Stang fra og med 1. juli til og med 31. desember 2000.

Prøveordningen med promilleprogram forlenges til 31. desember 2001.

Prøveordningen med promilleprogram utvides med to fylker, fra fem til syv fylker. Justis- og politidepartementet gis fullmakt til å bestemme hvilke fylker som skal velges.