Offisielt fra statsråd 23. mai 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. mai 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St meld nr 56 (1996-97) Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1996

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050009#docOt prp nr 75 (1996-97) Om lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 71 (1996-97) Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr Ot prp nr 72 (1996-97) Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner) Ot prp nr 73 (1996-97) Om lov om endringer i straffeprosessloven Ot prp nr 74 (1996-97) Om lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr 1 om skytevåpen og ammunisjon m v

Kulturdepartementet

Ot prp nr 77 (1996-97) Om lov om endringer i kringkastingsloven (Medieetikk mv) Ot prp nr 78 (1996-97) Om lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova Ot prp nr 80 (1996-97) Om lov om endringer i åndsverkloven

Planleggings- og samordningsdepartementet

St prp nr 68 (1996-97) Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse St prp nr 70 (1996-97) Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m m Ot prp nr 69 (1996-97) Om lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera Ot prp nr 76 (1996-97) Om lov om endringer i lov 28 juli 1949 nr 26 om Statens pensjonskasse

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 79 (1996-97) Om lov om endringer i lov 23. desember 1988 nr 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon, skatteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (Avtalefestet pensjon)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endring i straffeprosessloven (observasjon av små barn mm)
Besl O nr 76 Lov nr 30

Ikrafttredelse av lov 10 januar 1997 om endringer i lov av 24 juni 1988 nr 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven). Endringene trer i kraft 15. juni 1997.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
Besl O nr 78 Lov nr 31

3.Klagesaker mv

Finans- og tolldepartementet

Klage fra Eksportfinans ASA over Finans- og tolldepartementets avslag 16 januar 1997 på søknad om videreføring av dispensasjon fra eierbegrensningsregelene. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Ambassadør Knut Elias Taraldset utnevnes til sendemann i Reykjavik med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Eva Strømsnes utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Svanhild Kaasa utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Kjell Narve Ludvigsen utnevnes til oberst I i Ingeniørvåpenet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Bjørn Andreassen utnevnes til oberst II i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Følgende oberstløytnanter utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer:

Åge Høimyr Bjøråsen
Nils Hanheide

Justis- og politidepartementet

Advokat Egil Berglund utnevnes til dommer ved Toten sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Svein Olav Albrigtsen utnevnes til dommer ved Vesterålen sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forlagsdirektør Ivar Larssen-Aas utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Spesialrådgiver Ottil Irma Tharaldsen utnevnes til avdelingsdirektør i Planleggings- og samordningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av et samarbeidsdokument mellom NATO og Russland.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Ettergivelse av Norges fordring på USD 1,6 mill på Guyana. Tilskudd til oppfølging av Parisklubb-avtaler.

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Møre og Romsdal 1997-2000 og fylkesdelplan for idrett og friluftsliv for Møre og Romsdal 1996-1999.

Olje- og energidepartementet

Approbasjon av Vest-Agder fylkeskommunes vedtak om forkjøpsrett ved erverv av fall som utnyttes i Høylandsfoss kraftverk, Fedavassdraget i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner.

Statsministeren

Fullmakt for Statsministerens kontor til å fastsette bestemmelser og foreta senere endringer i bestemmelser vedrørende bolig-, diett- og hjemreiseordning for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som på grunn av sin stilling må bo utenfor hjemmet.

Lagt inn 23 mai 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen