Offisielt fra statsråd 23. oktober 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. oktober 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til statens forhandlingsutvalg for statlige støttetiltak for fiskerinæringen for 1999:

Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim, Fiskeridepartementet, leder

Underdirektør Roger Nordhagen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Bente Thorsen, Finansdepartementet

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg, ”Planlovutvalget”, for å foreta en samlet gjennomgang av planleggingsbestemmelsene i plan- og bygningsloven og tilstøtende lovverk:

Prof. dr. juris Hans Chr. Bugge, Oslo, leder

Ordfører Lise Kristoffersen, Drammen

Fylkesrådmann Audun Østerås, Steinkjer

Saksbehandler Marianne Svendsli, Oslo

Avdelingsdirektør Arne Slettebøe, Oslo

Nærings- og utviklingssjef Hadle Nevøy, Stavanger

Fagleder Siri Parmann, Bærum

Kst. lagdommer Eirik Akerlie, Oslo

Forskningsleder Inger Lise Saglie, Oslo

Avdelingsleder Inger Oline Røsvik, Trondheim

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede et nasjonalt kvotesystem for klimagasser:

Rådgiver Eva Birkeland, Oslo, leder

Herredsrettsdommer Anders Haugestad, Tromsø

Styreformann Øystein Dahle, Bærum

Forsker Cathrine Hagem, Oslo

Direktør Gerd Halmø, Stavanger

Professor Michael Hoel, Oslo

Rådgiver Nina Bjerkedal, Oslo

Rådgiver Peer Stiansen, Oslo

Underdirektør Bent Fester Sunde, Oslo

Rådgiver Ingun Hagesveen Weltzien, Oslo

Rådgiver Lars Erik Aamot, Oslo

2.Klagesaker m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Transmedica Aps over Arbeids- og administrasjonsdepartementets vedtak av 28. august 1998 om delvis innvilgelse av søknad om fornyet og utvidet generell dispensasjon fra sysselsettingsloven § 27 for utleie av legespesialister. Klagen tas ikke til følge.

3.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Abidjan, ambassadør Lars Tangeraas, utnevnes tillike til sendemann i Bamako (Mali), med rang som ambassadør.

Avdelingsdirektør Geir Otto Pedersen utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Tel Aviv, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Ingrid Glad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Eli Telhaug utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forlengelse av åremålsbeskikkelse av direktør Robert Salomon som direktør for Arbeidsforskningsinstituttet fram til 17. januar 2000.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Avdelingsdirektør Hans Knut Hauge utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltagelse i EUs program PROMISE.

Lagt inn 23. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen