Offisielt fra statsråd 24. oktober 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. oktober 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 7 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit fleirårig handlingsprogram på energiområdet ”Intelligent energi for Europa” (2003-2006)

St.prp. nr. 8 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 om innlemming i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier, med endringer

St.prp. nr. 9 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 30 i EØS-avtala om deltaking for EFTA-statane i Fellesskapet sitt statistikkprogram for 2003-2007

St.prp. nr. 10 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 60/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1991/2002 om arbeidskraftundersøkingar i Fellesskapet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 12 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 11 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 8 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

2. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 10. mai 1996 nr. 422 om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (reisegarantiforskriften).

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Rondane i Oppland og Hedmark fylker.

Samtidig oppheves kongelig resolusjon 21. desember 1962 om Rondane nasjonalpark på ca. 580 km 2> i kommunene Dovre, Sel, Nord Fron, Sør Fron i Oppland og kommunene Sollia og Folldal i Hedmark, kongelig resolusjon 18. januar 1985 om Flakktjønna naturreservat på ca. 1,1 km 2> i Nord Fron kommune, Oppland og kongelig resolusjon 22. desember 1989 om Myldingi naturreservat på ca. 12,4 km 2> i Sør Fron kommune i Oppland og Folldal kommune i Hedmark.
( Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om endring i forskrifter 5. desember 1980 for Jotunheimen nasjonalpark, 28. november 1986 for Reisa nasjonalpark/Ràisa àlbmotlas og 8. september 1989 for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.
( Pressemelding)

3. Styrer, utvalg

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende representanter oppnevnes til et utvalg til revisjon av Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed (sjødyktighetsloven):

Professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, Hans Jacob Bull (Oslo), leder

Representanter:

Direktør Roald A. Mørkesdal (Kristiansand), Norsk Sjøoffisersforbund/Det norske maskinistforbund
Advokat Birger Mordt (Fredrikstad), Norsk Sjømannsforbund
Driftssjef Kirsti Been Tofte (Horten), Rederienes Landsforening/Fraktefartøyenes Rederiforening
Advokat Karoline Bøhler (Bærum), Norges Rederiforbund
Fisker Kurt Karlsen (Øksnes), Norges Fiskarlag
Fagkonsulent Marit Helleberg (Oslo), Sjøassurandørernes Centralforening
Juridisk direktør Amund W. Skou (Oslo), Det norske Veritas
Seniorrådgiver Terje Hernes Pettersen (Oslo), Sjøfartsdirektoratet
Rådgiver Kristin Elise Frogg (Drangedal), Miljøverndepartementet
Avdelingsdirektør Marianne S. Øistensen (Oslo), Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rådgiver Tonje Sund (Oslo), Nærings- og handelsdepartementet
Direktør Sverre Quale (Asker)

Vararepresentanter:

Generalsekretær Bjørn Degerud (Oslo), Norsk Sjøoffisersforbund/Det norske maskinistforbund
Forbundssekretær Jacqueline Smith (Oslo), Norsk Sjømannsforbund
Styreformann Einar Eidshaug (Nærøy), Rederienes Landsforening/Fraktefartøyenes Rederiforening
Advokat Viggo Bondi (Bærum), Norges Rederiforbund
Fisker Trygve Bjørnerem (Kristiansand), Norges Fiskarlag
Advokat Viggo Ths. Kristensen (Oslo), Sjøassurandørernes Centralforening
Advokatfullmektig Torbjørn Bekken (Bærum), Det norske Veritas
Rådgiver Bodil Rafner (Bærum), Sjøfartsdirektoratet
Rådgiver Andreas Mæland (Oslo), Miljøverndepartementet
Prosjektleder Olaf Thuestad (Stavanger), Oljedirektoratet
Avdelingsdirektør Tom Hugo-Sørensen (Bærum), Nærings- og handelsdepartementet

4. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Seniorrådgiver Andreas Skulberg utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemming i EØS-avtalen av Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av diskriminering (2001-2006).

Miljøverndepartementet

Fylkesplan 2002 Vest-Agder, vedtatt i Fylkestinget 16. desember 2002, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-4, med de merknader og forbehold som er nevnt foran i Miljøverndepartementets foredrag i saken.
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) – overdragelse av andeler i utvinningstillatelser som ledd i forenklet samordning.