Offisielt fra statsråd 24. september 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. september 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030068#docSt prp nr 98 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr 99/1999 av 30. juli 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA/EØS-statane si deltaking i den fireårige handlingsplanen til EU for å fremje sikrare bruk av Internett

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050037#docOt prp nr 99 (1998-99) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 13. juni 1997 om endringer i lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap. Loven trer i kraft 24. september 1999.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 1999 til lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap og om oppheving av lov 24. juni 1994 nr. 44 om at tilsette i Televerket mellombels skal behalde visse rettar etter lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn ved overgang til selskap utskild frå Televerket.

Besl. O. nr. 75 Lov nr. 75

3.Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Ikrafttredelse av forskrift nr 667 av 18. juni 1999 om endring av forskrift nr. 1110 av 16. desember 1994 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen forsyningssektorene.

4.Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Østerdal Billag AS og Gauldal Billag AS over Samferdselsdepartementets vedtak om å avslå søknad om løyve for ekspressbuss Trondheim – Oslo v.v. gjennom Østerdalen. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Herredsrettsdommer Lotte Pernille Loftsgaard utnevnes til byrettsdommer i Tønsberg byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Olav Orheim åremålsbeskikkes til direktør ved Norsk Polarinstitutt for en periode av 6 år.

Fungerende avdelingsdirektør Magne Røed utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konstituert underdirektør Steinar Mathisen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en tilleggsprotokoll til avtale av 1. mars 1972 med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om utføring av sikkerhetskontroll i forbindelse med traktaten om ikke-spredning av kjernefysiske våpen.

Gjeninnføring av Iran i den norske generelle tollpreferanseordningen for import fra utviklingsland (GSP).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Lars Sponheim med ektefelle ved offisielt besøk til Sør-Korea 25. – 28. oktober 1999.

Olje- og energidepartementet

Haugaland Kraft AS gis konsesjon for erverv av varig vernede vannfallrettigheter i Furebergvassdraget under forutsetning av at fallene som er vernet ikke bygges ut.

Lagt inn 24. september 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen