Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 24. mai 2019

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om jordbruksoppgjøret for 2019.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mai 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 116 L (2018-2019)
Endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende)
(Nyhetssak)

Prop. 118 L (2018-2019)
Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m.
(ny pensjonsordning)
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 117 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m.
(Nyhetssak)

Prop. 120 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 119 S (2018-2019)
Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv - Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. april 2019 til lov om endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov).
Lovvedtak 51 (2018-2019)  Lov nr. 17

Delt ikraftsetting. Loven del I, endringene i Svalbardloven §§ 40, 41 bokstav b, j og k og opphevingen av § 43, for så vidt denne viser til kommuneloven § 60, trer i kraft 1. januar 2020. Øvrige deler av loven del I, med unntak av endringen i Svalbardloven § 41 bokstav g, trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i lokalstyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Det samme gjør loven del IV nr. 2.  

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mai 2019 til lov om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)
Lovvedtak 53 (2018-2019)  Lov nr. 18
Loven trer i kraft 1. juli 2019

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2019 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14 fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av overlege Eva Albertsen Malt (Oslo) som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2019 til og med 31. mai 2023.

Oppnevning av professor Olav Gjelsvik (Oslo) som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for overlege Eva Albertsen Malt) for perioden 1. juni 2019 til og med 31. mai 2023.

5. Klagesaker m.v.

Klima- og miljødepartementet
Klage fra Even Fallan over Klima- og miljødepartementets avslag 6. februar 2019 på krav om innsyn i dokument nr. 3, 5 og 6 i sak 95/4925. Klagen tas ikke til følge. 

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Torkil Åmland gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Advokat Kristoffer Sivertsen utnevnes til statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Endringene skjer med virkning fra 24. mai 2019 kl. 12.00.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet

Åremålsbeskikkelse av Hans Christian Holte som skattedirektør for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Atle Torvund til dommer ved Oslo byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Annbjørg Kvalevåg til jordskiftedommer ved Vestfold jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert lagmann Nina Sollie til førstelagmann ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Ole Andreas Uttberg til tingrettsdommer ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Helen Engebrigtsen, statsadvokat Aina Mee Ertzeid, seniorrådgiver Carsten Anker og advokat Jon Fors-Skjæveland til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Anders Nesheim til nestleder og tingrettsdommer Per Christian Arnesen og advokat Hilde Aas Valle til tingrettsdommere ved Vestfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert avdelingsleder Anette Barth til avdelingsleder ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Jon Mjellekås som tingrettsdommer ved Alta tingrett og Hammerfest tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av underdirektør Rune Dragset til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av direktøren i Statens sivilrettsforvaltning, Anne Pauline Jensen, til settedirektør for Kriminalomsorgsdirektoratet når direktør Lise Sannerud er inhabil. Dersom direktøren i Statens sivilrettsforvaltning er fraværende, kan assisterende direktør, Thomas Laurendz Bornø, tre inn som settedirektør for Kriminalomsorgsdirektoratet når vedkommende fyller funksjonen som direktør i Statens sivilrettsforvaltning.