Prop. 117 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 26. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2019 – 30.06.2020. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 136,1 mill. kroner. Dette er en økning på 13 mill. kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale. Reindriftsavtalen 2019/2020 legger opp til en videreføring og styrking av arbeidet med å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsrettet næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Den dreining man har hatt av virkemidlene med vektlegging av næringsretting og tilrettelegging for de som har reindrift som hovedvirksomhet, en dreining som et samlet Storting har sluttet seg til, videreføres.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget