Prop. 118 L (2018–2019)

Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i denne proposisjonen nye regler om alderspensjon for arbeidstakere til sjøs. Lovforslaget inneholder også overgangsregler fra dagens ordning til den nye.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget