Offisielt fra statsråd 24. mars 2017

I statsråd i dag er stortingsmeldingen «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mars 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45). 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Meld. St. 22 (2016-2017)
Hav i utenriks- og utviklingspolitikken
(Nyhetssak)

Prop. 67 S (2016-2017)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 68 L (2016-2017)
Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 21 (2016-2017)
Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. mars 2017 til lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker.
Lovvedtak 59 (2016-2017)  Lov nr. 10

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 31 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om  merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). Del I trer i kraft 1. april 2017.

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 15. april 2016 nr. 2 om endringer i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm). §§ 8, 12, 13, 20 a, 21, 21 a, 22, 26 annet ledd, 27 a annet ledd, 29 og nytt kapittel 8 trer i kraft 1. april 2017.
Lovendringene får bare anvendelse for vedtak truffet etter 1. april 2017.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. mars 2017 til lov om endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer).
Lovvedtak 61 (2016-2017)  Lov nr. 11
(Nyhetssak

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift av 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) og forskrift av 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften), fastsettes.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Margit Fredrikke Tveiten til ambassadør i Roma, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av ambassadør Karsten Klepsvik til ambassadør i Vilnius, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Merethe Nergaard til ambassadør i Rabat, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstitusjon av fagsjef Linda Olaug Løvaas til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke ut over 17. mars 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Siri Dolven til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

5. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer, 1996.

Kulturdepartementet
Det stilles statlig forsikring tilsvarende omsøkt forsikringsverdi for verk i henhold til verksliste 15. desember 2016 for utstillingen «Drømmen om en hage – Nordiske hagemotiver». Utstillingen vises i Blaafarveværket i perioden fra 13. mai til 24. september 2017.

Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 18. april til og med 15. oktober 2017, og er betinget av at Sikringsutvalgets og Kulturrådets forutsetninger for statlig forsikring oppfylles av Blaafarveværket innen forsikringsperioden starter.

Olje- og energidepartementet
Glommens og Laagens Brukseierforening gis fornyet og revidert reguleringskonsesjon for magasinene i Mesnavassdraget.