Offisielt fra statsråd 25. november 2011

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om sametingets virksomhet, og det ble oppnevnt medlemmer til Norges Banks hovedstyre for perioden 2012-2015.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. november 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 35 S (2011-2012)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Peru og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Peru, begge av 24. juni 2010.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Prop. 39 S (2011-2012)
Samtykke til at Noreg tek del i påfyllinga av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-XII)

Prop. 40 S (2011-2012)
Samtykke til at Norge deltar i kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-16)

Finansdepartementet

Prop. 36 S (2011-2012)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Costa Rica om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 29. juni 2011

Prop. 37 S (2011-2012)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. september 2011

Prop. 38 S (2011-2012)
Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados, undertegnet i Paris 3. november 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Meld. St. 8 (2011-2012)
Sametingets virksomhet 2010

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. november 2011 til lov om endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma)
Lovvedtak 2 (2011-2012). Lov nr. 43.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. november 2011 til lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven).
Lovvedtak 4 (2011-2012). Lov nr. 44.
Loven gjelder fra 1. januar 2012 med unntak av § 8-3 og § 8-4 som gjelder fra 1. juli 2012.

Kulturdepartementet

Ikraftsetting av gjenstående deler av lov 24. juni 2011 nr. 36 om endringer i pengespilloven (ny revisorordning for Norsk Tipping og fordeling av overskudd fra bingoterminaler).
Endringene i § 7 tredje ledd trer i kraft 1. januar 2012.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 15. november 2011 til lov om endringer i vegtrafikkloven (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.)
Lovvedtak 5 (2011-2012). Lov nr. 45.

3.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31 til Finansdepartementet.

4.      Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlem oppnevnes til Norges Banks hovedstyre for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015:

Medlem: Administrerende direktør Liselott Kilaas, Oslo
Medlem: Professor Egil Matsen, Trondheim
Andre varamedlem: Professor Espen R. Moen, Oslo
(Pressemelding)

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Lisbeth Olsen Skuland utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jørn Gloslie utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Økonomisjef Torbjørn Aas åremålsutnevnes til politimester i Vestfinnmark politidistrikt for en periode på seks år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet)

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Portugal til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Lisboa den 10. mars 2011.

Til toppen