Offisielt fra statsråd 26. april 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. april 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 24 (2001-2002)
Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2001

St.meld. nr. 25 (2001-2002)
Norges deltakelse i Europarådet i 2001

St.meld. nr. 27 (2001-2002)
Om EØS-samarbeidet 1994-2001

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 57 (2001-2002)
Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer

Ot.prp. nr. 70 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

St.meld. nr. 28 (2001-2002)
Utvikling av Bjørvika

Finansdepartementet

St.meld. nr. 3 (2001-2002)
Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2001
(  Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 23 (2001-2002)
Bedre miljø i byer og tettsteder
(  Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 71 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (prikkbelastning av førerkort)
(  Pressemelding)

St.meld. nr. 26 (2001-2002)
Bedre kollektivtransport
(  Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 69 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortinget vedtak 28. februar 2002 til lov om notarius publicus.
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 35 Lov nr. 12

Utdannings- og forskningsdepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 30. juni 2000 nr. 63 om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) m.m. §§ 4A-1, 4A-2, 4A-7 og 4A-8, trer i kraft fra 1. august 2002. Samtidig oppheves §§ 5-2 og 7-5.

3. Styrer, utvalg

Utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til interimstyre for nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen fra 26. april til 31. desember 2002:

Medlemmer:
Professor Narve Bjørgo, Frekhaug, leder
Professor Roger Abrahamsen, Ås
Fagsjef Annett Lundsgaard, Bærum
Professor Rune Sørensen, Bærum
Student Karianne Jonson, Oslo

Varamedlemmer:
Forsker Karl-Erik Brofoss, Oslo
Direktør Berit Svendsen, Oslo
Student Mats Larssen, Oslo

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra henholdsvis Rolf Soma, Hans Arild Lohne, Jorulv Olsen, Ingrid Svanheld, Bjarne Stærk, Mai-Britt Eliesen, Olaf Bjelland, Gunvald Brandt, Aksel Hanssen, Olav O. Handeland og Jan Nordstokkå over Nærings- og handelsdepartementets vedtak 6. mars 2002 om å gi DNO ASA (Det Norske Oljeselskap) tillatelse til tvungen overtakelse av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 4-24 annet ledd. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Baku, ambassadør Steinar Gil, utnevnes tillike til sendemann i Tbilisi, med rang som ambassadør.

Sendemann i Tunis, ambassadør Sven Østråt Owe, utnevnes tillike til sendemann i Alger, med rang som ambassadør.

Ministerråd Ann Ollestad utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Torun Reite konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Seniorrådgiver Inger Oline Røsvik utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet.
(  Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Tore Schei utnevnes til justitiarius i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(  Pressemelding)

Konstituert tingrettsdommer Geir Tonning utnevnes til tingrettsdommer ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Lotte Pernille Loftsgaard, advokat Hugo Abelseth, tingrettsdommer Nina Opsahl, prosjektleder Liv Synnøve Taraldsrud og hovedsekretær Arne Lyng utnevnes til tingrettsdommere i Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Hilde Elise Paulsen utnevnes til tingrettsdommer ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Tiltredelse til Den internasjonale kaffeavtale av 1. oktober 2001.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 6/2001 om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak kan bli bindende for Norge.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Frankrike om tilskudd til Den franske skolen i Oslo og opplæring av norske lærlinger i Frankrike.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Dagfinn Høybråten med ektefelle ved besøk til USA 15. – 21. mai 2002.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Victor D. Norman med ektefelle ved besøk til Stockholm 16. – 17. mai 2002.

Kultur- og kirkedepartementet

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 2002.
(  Pressemelding)