Offisielt fra statsråd 26. juni 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. juni 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030035#docSt prp nr 81 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 37/98 av 30. april 1998 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050021#docOt prp nr 84 (1997-98)

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (begrensninger i adgangen for ansatte i finansinstitusjoner mv til å foreta handel i finansielle instrumenter for egen regning)

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-030014#docSt prp nr 82 (1997-98)

Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig.

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-040005#docSt meld nr 52 (1997-98)

Om Sametingets virksomhet 1997

Kulturdepartementet

linkdoc018005-050009#docOt prp nr 85 (1997-98)

Om lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EU-direktiv om rettslig vern av databaser)

Samferdselsdepartementet

St meld nr 53 (1997-98)

Lofotens fastlandsforbindelse

2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)

Besl O nr 73 Lov nr 41 Loven trer i kraft 1. august 1998.

Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Besl O nr 72 Lov nr 42. Loven trer i kraft fra 1. september 1998.

Lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Besl O nr 55 Lov nr 43

Lov om endringer i lov av 18. desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer

m v Besl O nr 71 Lov nr 44

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Besl O nr 78 Lov nr 45

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i forsikringslovgivningen, aksjelovgivningen og enkelte andre lover Besl O nr 61 Lov nr 46

Lov om fritids- og småbåter

Besl O nr 62 Lov nr 47

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endring i lov 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen

Besl O nr 59 Lov nr 48

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov om endring i lov 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner

Besl O nr 47 Lov nr 49 Lovendringen trer i kraft straks.

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikernes Fellesorganisasjon og staten v/Arbeids- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 1. mai 1998

Besl O nr 76 Lov nr 50

Nærings- og handelsdepartementet

Lov om endringar i lov av 3. juni 1977 nr 50 om arbeidstiden på skip og lov av 12. juni 1987 nr 48 om norsk internasjonalt skipsregister

Besl O nr 64 Lov nr 51

Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr 121 om fri utveksling av tjenesteytelser innen sjøtransport m.v.

Besl O nr 51 Lov nr 52 Loven trer i kraft straks.

Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i lov 23. juni 1995 nr 39 om telekommunikasjoner og i enkelte andre lover (Se pkt 3 nedenfor)

Besl O nr 37 Lov nr 53

3 Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift 5. september 1980 nr 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m v.

Fiskeridepartementet

Forskrift om gebyr for behandling av søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å drive fiske.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om Det praktisk-teologiske seminar.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av endring av forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer og overproduksjonsavgift på melk.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 30. januar 1987 nr 66 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). Endringene trer i kraft 1. september 1998.

Fastsettelse av forskrift om endring i Kgl.res. 15. desember 1995 om ikrafttredelse av lov 23. juni 1995 om telekommunikasjon pkt II. Endringene trer i kraft 1. juli 1998. (Se pkt 2 ovenfor)

Fastsettelse av endring i forskrift 15. desember 1995 nr 1032 om funskjonsfordeling innen telemyndigheten. (Se pkt 2 ovenfor)

4 Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til Husbankens hovedstyre og avdelingstyrer for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 2002:

Hovedstyret:

Ole Eimund Øverland, Gjemnes, leder

Thorbjørn Berntsen, Oslo, nestleder

Barbro Lill Hætta, Kautokeino

Monica Mæland, Bergen

Anne Liv Reistad, Nesodden

Trond Nordahl Pedersen, Orkdal

Personlige varamedlemmer:

Åse Gyda Skålerud, Moelv

Nils Tore Føreland, Skien

Liv Andersen, Saltrød

Erik Schwabe, Bærum

Astri Marie Wessel, Inderøy

Tom Erik Næss, Oslo

Avdelingsstyret i Bergen:

Marit Lefdahl, Eid, leder

Svein K. Søyland, Ålgård

Personlige varamedlemmer:

Else Kristine Husabø, Sogndal

Johannes H. Fosse, Frekhaug

Avdelingsstyret i Trondheim:

Kristian Wibe, Steinkjer, leder

Anne Sofie Hunstad, Trondheim

Personlige varamedlemmer:

Bjørg Bruset, Trondheim

Ole Aune, Levanger

Avdelingsstyret i Bodø:

Sidsel Eivik Madland, Bodø, leder

Steinar Pleym Pedersen, Gravdal

Personlige varamedlemmer:

Ingebjørg Glad Pedersen, Sortland

Hugo Bjørnstad, Vågan

Avdelingsstyret i Hammerfest:

Alf Birger Olsen, Hammerfest, leder

Elisabeth Gulbrandsen, Snefjord

Personlige varamedlemmer:

Henning Bårdsen, Kvalsund

Kirstin Biti Johansen, Tana

Lovbestemte medlemmer:

Direktør Lars Wilhelmsen, hovedstyret i Oslo

Avdelingsdirektør Gunnar Wisth, avdelingsstyret i Bergen

Avdelingsdirektør Ralph Nordberg, avdelingsstyret i Trondheim

Avdelingsdirektør Jostein Vikingstad, avdelingsstyret i Bodø

Avdelingsdirektør Snorre Sundquist, avdelingsstyret i Hammerfest

Sosial- og helsedepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til styret for A/S Vinmonopolet fra 1. juli 1998 til 30. juni 2000:

Høyesterettsadvokat Harald Arnkværn, Oslo, leder

Undervisningsleder Tor Zachariassen, Tromsø, nestleder

Ordfører Lise Christoffersen, Drammen

Divisjonsdirektør Kolbjørn Almlid, Verran

Direktør Arnfinn Holten, Asker

Avdelingsdirektør Tone Skogen, Bærum

Varamedlemmer:

Advokat Knut Storberget, Elverum

Avdelingsleder Sigurd Manneråk, Kvinesdal

Daglig leder Frøydis Schjølberg, Vågå

Kommunalråd Erna Mundal Pedersen, Fyllingsdalen

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Kriseutvalget ved atomulykker og Kriseutvalgets faglige rådgivere gis mandat.

5 Klagesaker

Sosial- og helsedepartementet

Klage fra Storebrand på vegne av Steffensrud Opptreningssenter over Sosial- og helsedepartementets vedtak 27. februar 1998 om ikke å gjøre unntak fra medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Vesta Liv AS på vegne av Volvat Medisinske Senter over Sosial- og helsedepartementets vedtak 27. februar 1998 om ikke å gjøre unntak fra medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere. Klagen tas ikke til følge.

6 Utnevnelser m v

Barne- og familiedepartementet

Konstitusjon av konstituert underdirektør Jorun Søby som underdirektør i Barne- og familiedepartementet forlenges med ytterligere ett år, for ett tidsrom inntil 1. juli 1999.

Rådgiver Klara Bøe konstitueres som avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og frem til 1. juni 1999.

Fiskeridepartementet

Rådgiver Jan Fredrik Danielsen utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Flaggkommandør Jan Gerhard Jæger utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Sjøforsvarets forsyningskommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Arild-Inge Skram utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert førstestatsadvokat Petter Nordeng utnevnes til førstestatsadvokat ved den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM).

Konstituert byrettsdommer Finn Haugen, rådgiver Torbjørn Breistrand, politiinspektør Per Gammelgård og advokat Kristin Kjelland-Mødre utnevnes til dommere i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Håvard Skjeldås konstitueres som sorenskriver i Tinn og Heddal med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og frem til og med 30. april 1999.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Assisterende fylkeslege Ellen Rygh utnevnes til fylkeslege i Aust-Agder med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Konstituert fylkeslege Helga Arianson utnevnes til fylkeslege i Hordaland med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

7 Andre saker

Utenriksdepartementet

Ratifikasjon av konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner undertegnet i Ottawa 3. desember 1997.

Undertegning av FN-konvensjon av 15. desember 1997 om bekjempelse av terroristbombing.

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 1999 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 13/98 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 15/98 kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Odd Einar Dørum med ektefelle ved offisielt besøkt til Canada 1. – 8. juli 1998.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Regulering av opptaket til høgskolene studieåret 1998-99.

Kommunal- og regionaldepartementet

Provosorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO-Stat og Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning (NAVO)/Telenor i forbindelse med tariffrevisjonen våren 1998.

Lagt inn 26. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen