Offisielt fra statsråd 26. september 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. september 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 85 (2002-2003)
Om endringer i statsbudsjettet for 2003 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen.

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 50 (2002-2003)
Nordisk samarbeid

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 84 (2002-2003)
Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering
( Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).
Besl. O. nr. 118 (2002-2003) Lov nr. 95

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 10. april 1992 nr. 213 om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr. 748 av 31. mars 1992 om sanksjoner mot Libya.
Forskriften trer i kraft straks.
( Pressemelding)

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i trålforskriften av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål mv.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om opprettelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark, Sassen-Bünslow Land nasjonalpark , Nordre Isfjorden nasjonalpark, Hopen naturreservat, Ossian Sars naturreservat og Festningen geotopvernområde på Svalbard.
( Pressemelding)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Harald Neple oppnevnes som Norges faste representant i Den Internasjonale Hvalfangstkommisjon med rang som ambassadør.

Ekspedisjonssjef Jorunn Mæhlum utnevnes til ambassadør i Dar es Salaam med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Espen Aasen utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Krigsadvokat Karl Olav Hofseth konstitueres som generaladvokat med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke ut over 1. august 2004.

Kultur- og kirkedepartementet

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein utnevnes til nasjonalbibliotekar med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

5. Andre saker

Godkjennelse av avslutningsplan for Frigg-feltet.

Tillatelse til anlegg og drift av utvidelse av gassbehandlingskapasiteten på Kårstø (DPCU II-prosjektet).

Tillatelse til anlegg og drift for fjerning av CO 2 samt økt etanbehandling på Kårstø (CRAIER-prosjektet).