Offisielt fra statsråd 27. mai 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. mai 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 36 (2004-2005)
Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2004, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 66 (2004-2005)
Om samtykke til at Noreg deltek i den 10. påfyllinga av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-X)

St.prp. nr. 67 (2004-2005)
Om samtykke til at Noreg deltek i den 14. kapitalpåfyllinga i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)

St.prp. nr. 68 (2004-2005)
Om samtykke til at Norge deltar i den 8. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Arbeids- og sosialdepartementet

St.prp. nr. 69 (2004-2005)
Om jordbruksoppgjøret 2005 – endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 98 (2004-2005)
Om lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (utvidelse av fedrekvoten, utvidet rett til kontantstøtte for adopterte barn)

Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 37 (2004-2005)
Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 99 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. april 2005 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler).
Besl. O. nr. 65 (2004-2005) Lov nr. 30

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak av 12. april 2005 til lov om skogbruk (skogbrukslova). Lova trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 55 (2004-2005) Lov nr. 31
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater.

4. Delegasjon av myndighet

Landbruks- og matdepartementet

Den myndigheit som etter lov om skogbruk (skogbrukslova) er tillagt Kongen eller departementet vert lagt til Landbruks- og matdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter § 9 første ledd og § 10 tredje ledd i vegloven til Samferdselsdepartementet.
(Se også pkt. 7 Andre saker)

5. Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Dyrebeskyttelsen Norge over nivået på tilskuddet i Landbruks- og matdepartementets vedtak 13. januar 2005 om å gi økonomisk tilskudd på kr 100 000,- til organisasjonen. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Norcorp v/Reidar Bjerkestrand over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 20. januar 2005 om ikke å gi innsyn i sak 200403679-28. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Nåslia Mineral AS over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 29. oktober 2004 om å gi Naas Kalksteinsbrudd AS ekspropriasjonssamtykke til rettigheter til utvinning av kalkstein som ligger over kote 250 m.o.h. på gnr. 159 bnr. 1 i Naas i Eide kommune. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Elisabeth Jacobsen utnevnes til ambassadør i Nairobi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Fred Harald Nomme utnevnes til generalkonsul i Shanghai, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Leif Holger Larsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Trine Skymoen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anne Kari Hansen Ovind utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Departementskonstituert underdirektør Gerd Pettersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Svein Bæra utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Morten Svinndal utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret og beordres til stilling som leder ved Seksjon for personellpolitikk i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Pensjonert brigader Øyvind Rolstad oppnevnes som settedirektør for direktør for Statens helsetilsyn Lars E. Hanssen til å behandle to tilsynssaker om legevirksomhet.

Kultur- og kirkedepartementet

Prost Olav Rune Ertzeid utnevnes til prost i Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Forskningsdirektør Jan-Gunnar Winther åremålsbeskikkes som direktør for Norsk Polarinstitutt for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Miljøverndepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Departementskonstituert avdelingsdirektør Nina Rør utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Bent F. Sunde og underdirektør Kjerstin Spjøtvoll utnevnes til avdelingsdirektører i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av vedtak om forlengelse av Fellesskapets handlingsprogram for katastrofeberedskap.

Finansdepartementet

Ekspropriasjon av rettighetsavtaler i eiendommen gnr. 9 bnr. 9 og gnr. 17 bnr. 6 i Halden kommune for gjennomføring av reguleringsplan for ny E6 4-felt Riksgrensen-Svingenskogen i Halden kommune, og tillatelse til forhåndstiltredelse.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sammenslutning av Frei kommune og Kristiansund kommune i Møre og Romsdal fylke med virkning fra 1. januar 2008. Navnet på den nye kommunen skal være Kristiansund kommune.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Instruks for Statens vegvesen fastsettes.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)