Offisielt fra statsråd 27. mars 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. mars 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc000005-030001#docSt prp nr 46 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 70/97 av 4. oktober 1997 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport) linkdoc032005-030028#docSt prp nr 47 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 15/98 av 6. mars 1998 om endring av vedlegg XIX i EØS-avtalen om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler linkdoc032005-030029#docSt prp nr 48 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr 13/98 av 6. mars 1998 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-040006#docSt meld nr 24 (1997-98) Norges deltakelse i Europarådet i 1997

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030006#docSt prp nr 45 (1997-98) Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050023#docOt prp nr 44 (1997-98) Om lov om endringer i forsikringslovgivningen, aksjelovgivningen og enkelte andre lover linkdoc012005-050024#docOt prp nr 45 (1997-98) Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) (ansvar for skade ved oljesøl fra skip)

Kirke- utdannings- og forskningsdepartemenet

linkdoc014005-040013#docSt meld nr 23 (1997-98) Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-030004#docSt prp nr 49 (1997-98) Om reindriftsavtalen 1998-99, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1998

2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Besl O nr 29 Lov nr 12 Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 30 Lov nr 13. Loven trer i kraft straks. Lov om endringar i lov av 19. mai 1933 nr 11 om omsetningsavgift m v Besl O nr 31 Lov nr 14. Loven trer i kraft straks. Lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift Besl O nr 32 Lov nr 15. Loven trer i kraft straks med virkning f o m inntektsåret 1998. Lov om endringar i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Besl O nr 33 Lov nr 16. Loven trer i kraft 1. januar 1998. Lov om endringar i lov av 3. juni 1994 nr 15 om Enhetsregisteret Besl O nr 36 Lov nr 17. Loven trer i kraft straks med virkning f o m inntektsåret 1998. Lov om endring i lov av 29. november 1996 nr 68 om skatt til Svalbard Besl O nr 35 Lov nr 18. Loven trer i kraft straks. Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m v

Fiskeridepartementet

Besl O nr 22 Lov nr 19. Lov om opphevelse av lov av 11. juni 1982 nr 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover m m.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Besl O nr 28 Lov nr 20. Loven trer i kraft straks. Lov om endring i lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene Besl O nr 26 Lov nr 21. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999. Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) og enkelte andre lover Besl O nr 27 Lov nr 22. Loven trer i kraft straks. Lov om endring i lov av 5. august 1994 nr 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot bruk av teknikker for framstilling av arvemessig like individer)

3 Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 30. april 1993 nr 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum fastsettes.

4 Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet

Bjørn Ljungdahl utnevnes til ulønnet konsul i Karlstad, Sverige Mark Charles Pearson utnevnes til ulønnet konsul i Cork, Irland Beskikkelse av rådgiver Fridthjof Lund som spesialutsending (ambassaderåd) for utdanningsspørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Yngve Johannes Andersen utnevnes til statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Biskop Gunnar Johan Stålsett utnevnes til biskop i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

5 Andre saker

Utenriksdepartementet

En luftfartsavtale mellom Norge og Den Tsjekkiske republikk og et omforent memorandum undertegnes samt noteveksling foretas. Protokoll av 1996 til overenskomst om bekjempelse av havforurensning ved dumping av avfall og annet materiale av 1972 undertegnes med forbehold om ratifikasjon. En europeisk konvensjon av 11. mai 1994 om spørsmål knyttet til opphavsrett og nærstående rettigheter i forbindelse med satelittkringkasting over landegrensene ratifiseres. Protokoll av 29. september 1997 vedrørende en endring av konvensjon av 7. desember 1944 om internasjonal sivil luftfart ratifiseres. En avtale mellom De forente nasjoner og Norges regjering om fullbyrdelse av dommer avsagt av den internasjonale domstolen for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia inngås. Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Knut Vollebæk med ektefelle ved offisielt besøk til Island 1. – 3. april 1998.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Det delegeres fullmakt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet til å disponere Stortingets bevilgning til makt- og demokratiutredningen.

Finans- og tolldepartementet

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Spania til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, med hensyn til skatter av inntekt og formue undertegnes.

Olje- og energidepartementet

Konsesjon gis til Ringeriks-Kraft AS og Hadeland Kraftproduksjon for erverv av 100% av aksjene i Viul Kraft AS med kraftanlegg og tilhørende fallrettigheter. Sunnmøre Energi AS gis tillatelse til endring av vilkår om tidsbegrensning i konsesjoner for Brandalsvassdraget, Møre og Romsdal.

Statsministeren

Oppnevning som settestatsråd av statsråd Valgerd Svarstad Haugland for statsråd Kåre Gjønnes i de klagesaker som Landbruksdepartemetnet får til behandling hvor statsråd Kåre Gjønnes er inhabil. Lagt inn 27. mars 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen